مطالعه تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-13-5- لارگی و استیکنی[1]

در سال 1980 لارگی و استیکنی در تحقیقی با عنوان «جریانات نقدی، تجزیه و تحلیل نسبت و ورشکستگی شرکت گرانت» که در کشور آمریکا انجام گردید دریافتند قبل از این که متغیرهای تعهدی، قریب الوقوع بودن شکست تجاری را نشان دهد، جریانات نقد عملیاتی منفی بر طریقه رو به کاهش عملکرد شرکت تصریح می کنند.

2-13-6- زاوگین[2]

در سال 1980 خانم زاوگین مدل جدیدی پیشنهاد نمود که برخلاف سایر مدل‌های پیشین صرفاً به طبقه بندی شرکت‌ها به دو دسته ورشکسته و غیر ورشکسته نمی‌پرداخت و خروجی مدل وی به صورت عددی در دامنه صفر تا یک بود که نمایشگر احتمال ورشکستگی شرکت می‌باشد. او در تدوین متغیرهای مدلش از تحلیل آمار ناپارامتریک تحت عنوان تحلیل لاجیت بهره گیری نمود و به همین دلیل حتی برای شرکت‌های عادی که تداوم فعالیت دارند و سهامشان مورد معامله قرار می‌گیرد، یک احتمال ورشکستگی ارائه نمود. این مدل به دلیل اینکه در تدوین ضرایب، از فرض نرمال بودن بهره گیری نکرده می باشد از دقت  اندازه گیری بالاتری نسبت به مدل‌های پیشین برخوردار بود.

ایشان همچنین در سال 1983 از تکنیک لاجیت برای طبقه بندی شرکت های ورشکسته بهره گیری کرده می باشد. نمونه وی شامل 45 شرکت ورشکسته و 45 شرکت سالم تولیدی بود که با بهره گیری از روش نمونه دوتایی، شرکت های سالم از نظر صنعت و اندازه دارایی با شرکت های ورشکسته منطبق شدند.        شرکت های عمده فروش و خرده فروش در این نمونه جایی نداشتند. دقت کلی مدل در پیش بینی      طبقه بندی شرکت ها به ترتیب 82% ، 83% ، 72% ، 73% و 80% برای سال های یک تا پنج سال قبل از ورشکستگی بود. گرچه عملکرد مدل لوجیت نتوانست بهبود یابد، دقت طبقه بندی به گونه با اهمیتی    پایین تر از دقت مدل آلتمن (1993) گزارش شده می باشد.

2-13-7- زمیجوسکی[3]

در سال 1984 زمیجوسکی از نسبت های نقدینگی، فعالیت و اهرمی برای ارائه الگوی مناسب بهره گیری نمود. این نسبت ها مبتنی بر مبنای نظری نبوده بلکه بیشتر بر اساس تجربیات وی در مطالعات پیشینش بود. الگوی زیمجوسکی برمبنای نمونه ای شامل 40 شرکت ورشکسته و 800 شرکت غیرورشکسته تولیدی در کشور آمریکا پی ریزی گردید و از تجزیه و تحلیل پروبیت برای ایجاد مدل خود بهره گیری نمود که نرخ دقتی حدود 78% برای یک سال قبل از ورشکستگی بدست آورد. نسبت‌های مورد بهره گیری در مدل وی شامل درآمد خالص به کل دارایی، کل بدهی به کل دارایی و درآمد جاری به بدهی جاری بودند.

2-13-8- کیزی و بارتزاک[4]

کیزی و بارتزاک در سال ۱۹۸۵ از اطلاعات جریان نقدی عملیاتی برای پیش بینی ورشکستگی بهره گیری کردند. این پژوهش نشان داد که اطلاعات جریان نقدی عملیاتی نمی تواند قدرت پیش بینی اضافی نسبت به نسبت های تعهدی فراهم کنند. در عوض ثابت کردند که در نظر نگرفتن نسبت های جریان نقدی در تحقیقات ورشکستگی توسط آلتمن و سایرین، نامناسب بوده می باشد. در این پژوهش از دو نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به بدهی های جاری و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به جمع بدهی ها بهره گیری     می گردد.

[1] . Largey & Stickney

[2] . Zavgren

[3] . Zmijewski

[4] . Casy & Bartzak

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5-1- سؤال اصلی

آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-5-2- سؤالات فرعی پژوهش

 1. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 2. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 3. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 4. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 5. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 6. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 7. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 8. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 9. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 10. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 11. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 12. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 13. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 14. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 15. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 16. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 17. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری