عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- نارسایی‌ها و محدودیت‌های نسبت‌های مالی

تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی دارای نارسایی‌ها و محدودیت‌هایی می باشد که عدم در نظر داشتن آن‌ها چه بسا سبب گمراهی و اتخاذ تصمیمات نادرست گردد. اتخاذ تصمیمات معقول توسط افرادی که از این نسبت‌ها بهره گیری می‌کنند، مستلزم آگاهی از این نارسایی‌ها و محدودیت‌ها می‌باشد. نارسایی‌هایی که مقایسه و تصمیم گیری بر اساس نسبت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، عبارتند از :

 • نسبت‌ها، روابط بین اقلام مختلف صورت‌های مالی را بر حسب میانگین جایگاه‌هایی که در گذشته مطرح بوده‌اند، محاسبه و اظهار می کند. به بیانی دیگر، میانگین داده های تاریخی گذشته را مبنای محاسبات خود قرار می‌دهند، در حالی که تصمیم گیری متوجه آینده می باشد و محاسبه میانگین جایگاه‌های گذشته، احتمالاً نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری درست باشد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • داده های مالی مندرج در صورت‌های مالی که مبنای محاسبه نسبت‌ها قرار می‌گیرند، به ارزش دفتری تاریخی هستند. از این رو ارزش اقتصادی واقعی را مد نظر قرار نمی‌دهند و همچنین به مسأله تغییرات سطح قیمت‌ها توجه نمی‌گردد و این امر سبب می گردد که به اهداف مد نظر برای تصمیم گیری، لطمه وارد گردد.
 • بهره گیری از رویه‌ها و روش‌های مختلف حسابداری در ارزیابی موجودی کالا، در محاسبه استهلاک دارایی‌ها و سایر موارد، به نحو قابل توجهی بر نسبت‌های مالی اثر می‌گذارد.
 • وقایع غیر عادی و غیر مترقبه، تغییر در روش‌های حسابداری و تغییر در تخمین‌ها در یک واحد تجاری خاص تأثیر قابل توجهی بر نسبت‌های مالی آن واحد گذاشته و امر مقایسه با نسبت‌های سنوات قبل و یا گروه صنعت را دشوار می‌سازد.
 • ناهماهنگی در طبقه بندی حساب‌ها و عدم کاربرد صحیح مفاهیم حسابداری در تهیه و تنظیم صورت‌های مالی بر محاسبه نسبت‌ها تأثیر می‌گذارد.
 • در نهایت تورم می‌تواند موجب تحریف اقلام صورت‌های مالی و در نتیجه محاسبه نادرست نسبت‌های مالی که از همین اطلاعات حسابداری به عنوان پایه و اساس بهره گیری می‌کنند، گردد (ایزدی نیا، 1382).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5-1- سؤال اصلی

آیا ترکیبات اجزای صورت گردش وجوه نقد پنج قسمتی ایران بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

1-5-2- سؤالات فرعی پژوهش

 1. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 2. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 3. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 4. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 5. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 6. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 7. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 8. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 9. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 10. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 11. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 12. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 13. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 14. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 15. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری منفی و تأمین مالی منفی بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟
 16. آیا ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی مثبت، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی منفی، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری