دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : فیزیولوژی گیاهی

عنوان : بررسی نقش سیلیکون در کاهش اثرات کادمیوم بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی

 دانشگاه شیراز- دانشکده علوم

بخش زیست شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی

گرایش فیزیولوژی گیاهی

بررسی نقش سیلیکون در کاهش اثرات کادمیوم بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی(Lycopersicum esculentum)

    استاد راهنما:

دکتر ساسان محسن زاده

   اساتید مشاور:

دکتر علی مرادشاهی

دکترحمیدرضاکربلایی حیدری

      شهریور 1393

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چكيده
با گسترش روزافزون صنايع و استفاده از فلزات سنگين، امكان آلودگي محيط زيست و نيز خطر ورود فلزات سنگين به زنجيره غذايي افزايش پيدا كرده است. در اين پژوهش اثر فلز سنگين كادميم بر گياه گوجه فرنگی و تأثير تيمار با عنصر سيليكون در كاهش تنش كادميم از طريق تأثير بر فرایندهای مختلف بيوشيميايي و فيزيولوژيكی گياه مورد مطالعه قرار گرفته است. كشت گوجه فرنگی رقم سانسید در محيط گلخانه و در سه تكرار صورت پذيرفت. اثر غلظت‌هاي مختلف كادميم از طريق اندازه‌گيري ميزان كلروفيل، کاروتنوئید،آنتوسیانین، پتانسیل آنتی اکسیدانی، پرولين، پراكسيداسيون لیپيدهاي غشا دراندام هوایی وریشه، وزن تر اندام هاي هوايي و زيرزميني و مقدار كادميم در اندام هاي هوايي و زيرزميني بررسي شد. نتايج نشان داد كه در تنش فلز سنگین كادميم، مقدار كلروفيل، کاروتنوئید و وزن ترریشه و اندام هوایی به طور معني داري در سطح 05/0 α كاهش مي‌يابد. همچنين مقدارآنتوسیانین، پتانسیل آنتی اکسیدانی، پرولين، پراكسيداسيون لیپيدهاي غشا دراندام هوایی وریشه و مقدار كادميم در اندام هاي زيرزميني و هوايي به طور معني داري در سطح 05/0 α افزايش نشان داد. تيمار گياهان تحت تنش با سيليكون، موجب افزایش در مقدار كلروفيل، کاروتنوئید، وزن ترریشه و اندام هوایی،آنتوسیانین و پتانسیل آنتی اکسیدانی در سطح 05/0 α شد . همچنین مقدارپرولین ، مقدارکادمیم دراندام های هوایی و زیرزمینی، پراكسيداسيون لیپيدهاي غشا دراندام هوایی وریشه به طور معنی داری در سطح 05/0 αکاهش نشان داد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیلیکون می تواند برخی از اثرات مخرب فلز سنگین کادمیم را برگیاه گوجه فرنگی از بین ببرد.
فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه
فصل اول :‌ مقدمه
1-1-فلزات سنگين و سميت آنها…………………………………………………………………………1
1-2-كادميم و سميت آن در گياهان عالي……………………………………………………………2
1-3-سيليكون و نقش آن در تنش فلزات سنگين ………………………………………………5
1-4-روش هاي اعمال تنش كادميم  در آزمايشگاه ……………………………………………. 6                                 1-5- گوجه فرنگی…………………………………………………………………………………………….7
1-5-1- مشخصات گياه شناسي و شرايط رشد  …………………………………………… 7
1- 5-2- اهميت اقتصادی……………………………………………………………………………8
1-5-3- اهداف  پروژه ……………………………………………………………………………….9
فصل دوم: مروري بر پژوهش‌ها
2-1- جذب و انتقال كادميم و تأثير آن بر جذب و انتقال عناصر غذايي در گياه…….11
2-2- تجمع و سميت زدايي كادميم در گياه ………………………………………………………13
2-3- تأثير كادميم بر مراحل متابوليكي گياه …………………………………………………….14
2-4- تأثير كادميم بر فعاليت سيستم هاي آنتي اكسيدانت و مقدار
پراكسيداسيون چربي……………………………………………………………………………………….16
2-5-تأثير كادميم بر تراكم پرولين……………………………………………………………………17
2-6- برطرف كردن كادميم خاك با استفاده از گياهان متراكم كننده …………………18
2-7- نقش سيليكون در كاهش تنش فلزات سنگين  ………………………………………..19
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- تهيه بذر…………………………………………………………………………………………………22
3-2- مواد لازم برای تنش کادمیم وتیمارسیلیکون …………………………………………..22
3-3-تهیه محیط کشت برای تنش کادمیم………………………………………………………..22
3-3 -1-روش كار………………………………………………………………………………………23
3-4- اندازه گیری وزن تر ساقه و ريشه گياهچه گوجه فرنگی …………………………..23
3-5- اندازه گیری مقدار كلروفيل و کاروتنوئید در برگ گياهچه گوجه فرنگی……23
3-5-1-  مواد و محلول هاي  مورد نياز ………………………………………………………..24
3-5-2- روش آزمایش………………………………………………………………………………..24
3-6- اندازه گیری مقدار آنتوسیانین در برگ گياهچه های گوجه فرنگی……………..24
3-6-1-مواد و محلولهاي مورد نياز……………………………………………………………….24
3- 6-2- روش آزمايش……………………………………………………………………………..25
3-7- اندازه گیری مقدار اسيدآمينه  پرولين در  برگ گياهچه گوجه فرنگی ………25
3-7-1- مواد و محلول هاي مورد نياز …………………………………………………………25
3-7-2- تهيه  محلول نين هيدرين……………………………………………………………25
3-7-3-  روش آزمايش……………………………………………………………………………25
3-8- اندازه گیری مقدار اكسايش ليپيدهاي غشايي برگ وریشه ……………………..26
3-8-1- مواد ومحلولهاي مورد نياز……………………………………………………………..26
3-8-2- روش كار ……………………………………………………………………………………26
3-9-اندازه گیری مقدار پتانسیل آنتی اکسیدانی در  برگ گياهچه
گوجه فرنگی………………………………………………………………………………………………….27
3-9-1-مواد ومحلولهاي مورد نياز …………………………………………………………. 27
3-9-2-تهیه عصاره متانولی ……………………………………………………………………27
3-9-3-تهیه محلول استاندارد………………………………………………………………..28
3-9-4-روش کار…………………………………………………………………………………….28
3-10- اندازه گیری مقدار کادمیم برگ و ریشه در گياهچه گوجه فرنگی…………….29
3-10-1-مواد ومحلول های مورد نیاز………………………………………………………29
3-10-2-روش کار………………………………………………………………………………….30
3-11- تجزيه وتحليل آماري داده ها ………………………………………………………………31
فصل چهارم: نتايج
4-1- اثر كادميم و غلظت‌ هاي مختلف سيليكون بر ميزان كلروفيل ……………….33
4-2- اثر كادميم و غلظت ‌هاي مختلف سيليكون بر ميزان كاروتنوئيد…………….34
4-3-اثر كادميم و غلظت‌ هاي مختلف سيليكون بر ميزان
پراكسيداسيون چربي برگ……………………………………………………………………………35
4-4-اثر كادميم و غلظت‌ هاي مختلف سيليكون بر ميزان
پراكسيداسيون چربي ریشه……………………………………………………………………………36
4-5- اثر كادميم و غلظت ‌هاي مختلف سيليكون بر ميزان پرولين برگ……………37
4-6- اثر كادميم و غلظت‌ هاي مختلف سيليكون بر غلظت كادميم
ريشه و اندام هوايي………………………………………………………………………………………..38
4-7- اثر كادميم و غلظت‌ هاي مختلف سيليكون بر وزن تر اندام هوايي …………..39
4- 8-اثر كادميم و غلظت هاي مختلف سيليكون بر وزن تر ريشه‌……………………..40
4-9- اثر كادميم و غلظت ‌هاي مختلف سيليكون بر ميزان آنتوسیانین  …………….41
4-10- اثر كادميم و غلظت ‌هاي مختلف سيليكون بر ميزان
پتانسل آنتی اکسیدانی برگ های گیاه……………………………………………………………….42
4-11-آزمایش خاک…………………………………………………………………………………………43
فصل پنجم: بحث
5-1-بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
كلروفيل و كاروتنوئيد برگ ها………………………………………………………………………..45
5-2- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
پراكسيداسيون چربي در برگ ها وریشه…………………………………………………………46
5-3- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
پرولين برگ ها………………………………………………………………………………………………47
5-4- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
كادميم در ريشه و برگ ها……………………………………………………………………………..47
5-5- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
وزن تر اندام هوايي و ريشه…………………………………………………………………………..48
5-6- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
آنتوسیانین گیاه……………………………………………………………………………………..49
5-7- بررسی اثر کادمیم و غلظت های مختلف سیلیکون بر میزان
پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاه…………………………………………………………………………………49
نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………51
پیشنهادات پژوهشی آینده……………………………………………………………………………………52
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………..53
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :89

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 1
دسته‌ها: زیست شناسی