متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :میکروبیولوژی

عنوان : بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی

گرایش میکروبیولوژی

عنوان

بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز

در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر فاطمه نوربخش

استاد مشاور:

جناب  آقای دکتر ساسان رضایی

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

فصل اول1دیباچه. 1

1- 1- كليات قارچ‌شناسي: 2

1-1-1- ساختمان قارچ‌ها: 3

1-1-2-مرفولوژي قارچ‌ها: 4

– قارچهاي رشته‌اي: 4

1-1-3- شرايط رشد قارچ‌ها: 5

1-1-4- احتياجات غذايي قارچ‌ها: 6

1-1-5- توليد مثل در قارچ‌ها 6

– توليد مثل غيرجنسي.. 7

– توليدمثل جنسي: 8

1-1-6- تاكسونومي و طبقه‌بندي قارچ‌ها‌: 9

1-1-7- عوامل بيماريزايي قارچ‌ها: 9

1-1-8- مكانيسم مقاومت ميزبان در مقابل عفونتهاي قارچي: 10

1-2- قارچ شناسي پزشكي: 11

1-2-1- تقسيم‌بندي عفونتهاي قارچي از نظر پزشكي: 12

1-3- درماتوفيتوزيس (كچلي): 13

1-3-1- عوامل بيماري: 14

1-3-2- اكولوژي: 15

1-3-3-پراكندگي درماتوفيت‌ها 16

1-3-4- بيماريزايي: 17

1-3-5- تشخيص و شناسايي درماتوفيت‌ها: 18

1-3-6- تقسيم‌بندي درماتوفيت‌ها: 19

1-3-7- اشكال باليني عفونتهاي ناشي از درماتوفيت‌ها (كچلي‌ها): 22

1-3-7-1- كچلي در حيوانات… 26

1-4- ترايكوفايتون ویولاسئوم(T.violaceum). 26

1-4-1- مشخصات ظاهري كلني: 27

1-4-2 مشخصات ريزبيني: 27

1-4-3 تشخيص افتراقي.. 27

1-4-4 علايم باليني: 28

1-4-5 راههاي انتقال: 29

1-4-6- ايمونولوژي ترايكوفايتون‌ ویولاسئوم. 30

1-4-7 اپيدميولوژي: 31

1-4-8 درمان: 32

1-5 مطالعات بيولوژي مولكولي: 33

1-5-1 بيولوژي اسكوالن اپوكسيداز (SE) (منواكسيژناز): 38

1-5-2 ويژگي استرول‌ها و نقش اسكوالن اپوكسيداز: 39

1-5-4 مكانيسم اثرات داروهاي ضد قارچي بر ارگوسترول. 46

1-5-5 بررسي مولكولي اسكوالن اپوكسيدازدرقارچها و رابطه آن با مقاومت دارويي: 48

فصل دوممواد و روش ها: 52

2-2 طراحي پرايمرها: 55

2-2-1 آماده سازي پرايمرها: 56

2-3 استخراج DNA: 57

روش كار: 57

2-4 تكثير ژن سنتزكننده  آنزيم اسكوالن اپوكسيداز توسط PCR: 59

2-5 خالص‌سازي محصولات PCR: 60

 

فصل سومنتایج: 63

3-1 بررسي ماكروسكوپي قارچ درماتوفيت ترايكوفايتون  ویولاسئوم. 64

3-2 بررسي ميكروسكوپي (ريزبيني) قارچ درماتوفيت ترايكوفايتون ویولاسئوم. 64

3-3 : كشت انبوه در محيط SCC  مايع.. 64

3-4 استخراج DNA.. 64

3- 5 محصول PCR.. 65

3-7 تعيين توالي ژن اسكوالن اپوكسيداز در قارچ درماتوفيت ترايكوفايتون ویولاسئوم. 65

فصل چهارمبحث و پیشنهادات70

1-4- بحث… 71

4-2- پیشنهادات: 77

Refrences: 78

 

فهرست اشکال

شكل (3-1-1) سطح كلني قارچ ترايكوفايتون ویولاسئوم در محيط جامد SCC.. 66

شکل(3-2-1) منظره ريزبيني قارچ ترايكوفايتون ویولاسئوم با درشت نمايي 40×. 66

شكل (3-4). 67

شكل (3-5). 67

شكل (3-6) همولوژي سكانس پروتئين آنزيم اسكوالن اپوكسيداز در قارچ ترايكو فايتون ویولاسئوم  با ساير موجودات   77

 

چکیده

قارچviolaceum    Trichophyton مسئول اپيدميهاي بسياري از عفونتهاي درماتوفيتي مي باشد.   

ترایکوفایتون ویولاسئوم در انسان ایجاد کچلی بدن، پا، ناخن و دست می کند.همچنین  به  موها حمله و ایجاد کونیدیاهایخارج و داخل مو(اکتواندوتریکس) میکند. کلونیزه شدن درماتوفیتها محدود به بافت های کراتینه و مردۀ لایه شاخی بوده و ممکن است منجر به واکنش های التهابی خفیف تا شدید گردد .ایمنی هومورال،سلولی و نیز دفاع غیراختصاصی میزبان علیه درماتوفیت ها فعال بوده که می توانند باعث حذف قارچ گردند و درنتیجه از پیشرفت عفونت به سمت بافتهای تحتانی جلوگیری نمایند.خصوصيات و ويژگيهاي متعددي از اين قارچ تاكنون مورد بررسي واقع شده اما در زمينه بيولوژي مولكولي اين قارچ مطالعات محدودي انجام گرفته است.موجودات زنده چه پرسلولي و چه تك سلولي بوسيله غشايي احاطه مي شوند كه آنها را از محيط اطرافشان مجزا مي سازد.تركيب اين غشاء بسيار مهم است چرا كه در حفظ و پايداري غشاء دخيل مي باشد.استرولها يكي از تركيبات لازم در تمام سلولهاي يوكاريوتي مي باشد كه البته در سلولهاي قارچي نوع ارگوسترول آن موجود است.اين تركيب در فعاليتهاي مختلفي از جمله در تعديل سياليت غشاء، تراوايي و فعاليت آنزيمهاي باند شده به غشاء، تنظيم چرخه سلولي و فتواكسيداسيون مؤثر مي باشد.از آنزيمهاي مؤثر در بيوسنتز اين تركيب، مي توان به اسكوالن اپوكسيداز اشاره كرد. اين آنزيم در مسير بيوسنتزارگوسترول مهم مي باشد و براي فعاليت به مولكول FAD و NADPH  واكسيژن احتياج دارد .اين آنزيم هدف برخي از داروهاي ضد قارچي مي باشد.عفونتهای درماتوفیتی معمولا به درمان های ضد قارچی موضعی پاسخ میدهند.هرچند در درمان عفونتهای شدید و موارد کچلی پا و ناخن درمانهای موضعی بی ارزش است.همچنین در مواردی که بیماری به فرم مزمن تبدیل میشود درمان های معمول با داروهای ضد قارچی به خوبی پاسخ نمیدهند.بر همین اساس شناخت و وجود این ژن و همچنین مسیرهای متابولیکی آن اقدامی مهم در جهت ساخت دارو یا داروهای مفید ضد این میکروارگانیسم میباشد.

فصل اول

دیباچه

1- 1- كليات قارچ‌شناسي:

واژه قارچ، برگردان كلمه لاتين Fungus مي‌باشد كه براي اولين بار در قرن 15 ميلادي مورد استفاده قرارگرفت. ريشه لاتين واژه Fungus، خود از كلمه يوناني spongris  گرفته شده است. همچنين اصطلاح Mycology از لغت يوناني Mykes كه به معناي قارچ خوراكي است، مشتق شده است.(89)

مطالعات انجام شده نشان مي‌دهند كه قارچها بسيار پيشتر از آنچه كه تاكنون تصور مي‌شده، بوجود آمده‌اند.. اخيراً محققين دريافته‌اند كه قارچها حدود 1300 ميليون سال پيش به وجود آمده‌اند ، در صورتيكه تاكنون تصور مي‌شد قارچها 480 ميليون سال قبل به وجود آمده‌اند. (89)

قارچها جزء اولين ميكروارگانيسم‌هاي شناخته شده هستند زيرا ساختارهاي زايشي اغلب آنها (مانند قارچهاي خوراكي) به حدي بزرگ بوده كه بدون ميكروسكوپ به راحتي ديده مي‌شوند. اين موجودات يكي از اجزاء مهم چرخه مواد بوده زيرا به عنوان يكي از اصلي‌ترين تجزيه‌كنندگان مواد آلي در طبيعت به شمار مي‌روند. (89)

قارچها يوكاريوت بوده و ارگانيسم‌هاي غيرمتحرك و فاقد تاژك مي‌باشند. همگي آنها از رويش هاگ يا اسپور (spore) بوجود مي‌آيند. اين ويژگي‌ها براساس طبقه‌بندي ويتاكر (whittaker) در سال 1969 ميلادي است. (86)

قارچها داراي هسته واقعي و ديواره سلولي مشخص هستند و فاقد رنگدانه كلروفيل بوده و اسپور يا كنيدياي آنها به طريق جنسي و يا غيرجنسي توليد مي‌شود.(86)

تقريباً تمام قارچها هوازي بوده و از نظر تغذيه همگي هتروتروفند. قارچها غذاي خود را هضم نمي‌كنند بلكه بوسيله ايجاد عفونت در ساير موجودات زنده و يا رشد بر روي بقاياي مواد آلي در حال فساد، مواد لازم را كسب مي‌كنند كه گروه اول را پارازيت و گروه دوم را ساپروفيت مي‌نامند. (86) اکثر قارچ ها حتی آنهایی که بیماری زا هستند نیز قادر هستند در محیط های کشت آبگوشت و یا ژلوز رشد نمایند.(86)

سنتز اسید آمینه لیزین در قارچ ها از مسیر ال آلفا آمینو آدپیک اسید(AAA) صورت می پذیرد.به جز پیتیوم اینسیدیوزوم(Pythium insidiosum) که به دلیل داشتن اسپور متحرک، آن را از اومیست ها (Oomycetes) می دانند و در سلسله پروتوکتیستا طبقه بندی نموده اند که دیواره سلولی آن حاوی سلولز است و آمینو اسید لیزین را از مسیر مزو ای دی آمینو پایملیک اسید ( Meso-E Diaminopimelic acid DAP) سنتز میکنند.(86)

اگر چه که بسیاری از دانشمندان اومیست ها را جدا از قارچ ها طبقه بندی نموده اند Hawksworth و هم کارانش بر این نظر بودند که اومیست ها را نیز باید در سلسله قارچ ها قرار داد.به اعتقاد Whittaker  و دیگر دانشمندان قارچ ها از گروه های اولیه اجدادی خود که در سلسله پروتوکتیستا قرار داشتند جدا شده و در طی سالیان دراز متمایز گشته اند و از آن مستقل شده اند.(89)

قدیمی ترین فسیل قارچی که تا کنون یافت شده هست، مربوط به دوره دوونین (Devonian) می باشد و از نظر ساختاری، فسیل های قارچی ارتباط بسیار نزدیکی با فسیل های گیاهی دارند.(86)

تعداد صفحه : 95

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 1
دسته بندی : زیست شناسی