دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زيست شناسي

گرایش :فيزيولوژي گياهي

عنوان : اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين Sorghum bicolor L. Moench

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم

گروه زيست شناسي

 پايان نامه کارشناسي ارشد رشته زيست شناسيعلوم گياهي- گرايش فيزيولوژي گياهي

 اثرکود نيتروژن و فاضلاب خام وتصفيه شده روی بيوماس و مقدارکربوهيدرات سورگوم شيرين Sorghum bicolor L. Moench

استاد راهنما:

دکتر عباس المدرس

 استاد مشاور:

دکتر زهرا اعتمادی فر

 بهمن ماه1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بحران کمبود آب يکي از چالشهايي است که امروزه جهان با آن مواجه است لذا با توجه به کمبود آب در مناطق مختلف کشور، جهت توسعه و بهره برداري از منابع آبي جديد در بخش کشاورزي، استفاده از پساب شهري ميتواند بعنوان يک منبع مطمئن و حاوی عناصر غذایی کم مصرف و پرمصرف لازم برای رشد گیاه مورد استفاده قرار گيرد. ممکن است استفاده از فاضلاب شهری آلودگی میکروبی و تجمع فلزات سنگین در خاک و گیاه را به دنبال داشته باشد. همچنین یکی از جنبه هاي کشاورزي پایدار مصرف تلفیقی کودهاي آلی و نیتروژن است به طوريکه بخشی از نیاز گیاه به نیتروژن به جاي کودهاي شیمیایی ازکودهاي آلی( لجن فاضلاب) تأمین میشود. در این تحقيق کشت سورگوم شيرين تحت تاثير دو كيفيت آبياري: فاضلاب خام و فاضلاب تصفيه شده با چهار مقدارکود: 0، 100،150و 200 کيلو گرم اوره در هکتار در سه تکرار در تصفيه خانه شرق اصفهان در سال 1391 انجام گرفت. برداشت در زمان رسیدن فیزیولوژیکی انجام شد. قطر، ارتفاع و بیوماس گیاه اندازه گیری شد. با عبور دادن ساقه ها از غلتک حجم شربت و مقدار بریکس اندازه گیری شد. میزان اتانول بر اساس بیومس و مقدار بریکس به صورت نظری محاسبه شد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول : مقدمه و بررسی منابع

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
  • سورگوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-1 طبقه بندی علمی سورگوم ………………………………………………………………………………………………………6

1-2-2 طبقه بندی ژنتیکی سورگوم…………………………………………………………………………………………………….6

1-2-3 توصیف گیاه شناسی سورگوم…………………………………………………………………………………………………..6

1-2-4 انواع سورگوم……………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2-5 سورگوم شیرین…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-2-6 موارد مصرف سورگوم………………………………………………………………………………………………………………..8

1-2-7 اهمیت اقتصادی سورگوم………………………………………………………………………………………………………….9

1-2-8 فیزیولوژی سورگوم…………………………………………………………………………………………………………………10

1-2-9 زمان کشت……………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-2-10 زمان نگهداری ساقه پس از برداشت……………………………………………………………………………………11

1-2-11 میزان قند ساقه در اندام های مختلف سورگوم شیرین در مراحل مختلف رشد………………..12

1-3 کربوهیدرات ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-3-1 بیوسنتز ساکارز………………………………………………………………………………………………………………………14

1-3-2 ساکارز در گیاهان سه کربنه و چهار کربنه……………………………………………………………………………14

1-4- اهمیت نیتروژن برای گیاهان……………………………………………………………………………………………………………………15

1-4-1 نقش نیتروژن در رشد گیاه……………………………………………………………………………………………………16

1-4-2 اثر عناصر غذایی بر راندمان مصرف کود………………………………………………………………………………..18

عنوان                                                                                                                      صفحه

1-5 پساب یا فاضلاب………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-5-1 پیشینه مصرف پساب ها و فاضلاب ها…………………………………………………………………………………..20

1-5-2 ویژگی پساب ها و فاضلاب ها………………………………………………………………………………………………..20

1-5-2-1 خصوصیات فیزیکی……………………………………………………………………………………………….20

1-5-2-2 خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی………………………………………………………………………..20

1-5-3 ترکیب فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………………….21

1-5-4 انواع فاضلاب…………………………………………………………………………………………………………………………..21

1-5-5 کاربرد پساب در آبیاری و رعایت استاندارد های بین المللی…………………………………………………22

1-5-6 آبیاری گیاهان با پساب فاضلاب خانگی…………………………………………………………………………………22

1-5-7 آبیاری سورگوم با پساب فاضلاب…………………………………………………………………………………………..24

1-5-8 آبیاری با پساب و تأثیر آن بر خاک……………………………………………………………………………………….24

1-5-9 اثرات آبیاری با پساب بر عملکرد گیاه……………………………………………………………………………………25

1-6 فلزات سنگین………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

1-6-1 تعریف و رده بندی………………………………………………………………………………………………………………….25

1-6-2 آرسنیک………………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-6-3 جیوه……………………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-6-4 سرب……………………………………………………………………………………………………………………………………….27

1-6-5 کادمیوم…………………………………………………………………………………………………………………………………..27

1-6-6 نیکل………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

1-6-7 منابع فلزات سنگین در خاک…………………………………………………………………………………………………29

1-7 گیاه پالایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

1-7-1 تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………………….31

عنوان                                                                                                                      صفحه

1-7-2 مزایا و معایب گیاه پالایی فلزات سنگین……………………………………………………………………………….32

1-7-3 گیاهان پالایش کننده…………………………………………………………………………………………………………….32

1-7-4 تیره های گیاهی و انباشت فلزات…………………………………………………………………………………………..33

1-7-5 کاربرد گیاهان بیش انباشتگر در گیاه پالایی…………………………………………………………………………33

1-7-6 مصرف تولیدات گیاه پالایی……………………………………………………………………………………………………34

1-7-7 آینده گیاه پالایی …………………………………………………………………………………………………………………..34

1-8 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

فصل دوم : مواد و روش­ها

2-1 عملیات مزرعه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………….36

2-2 مراحل تصفیه فاضلاب…………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-3 مراحل برداشت و اندازه گیری پارامتر های رشد………………………………………………………………………………………..38

2-4 انجام آزمایشات جهت بررسی فلزات سنگین……………………………………………………………………………………………..39

2-4-1 انجام آزمایشات جهت بررسی فلزات سنگین نمونه گیاهی…………………………………………………………….39

2-4-2 انجام آزمایشات جهت بررسی فلزات سنگین نمونه خاک……………………………………………………………….39

2-5 انجام آزمایشات جهت بررسی کلی فرم کل و مدفوعی………………………………………………………………………………40

2-5-1 انجام آزمایشات جهت بررسی کلی فرم های موجود در نمونه خاک و گیاه…………………………………..40

2-5-2 ساخت بافر فسفات…………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-5-3 انجام آزمایش MPN یا روش تخمیر لوله ای…………………………………………………………………………………..41

2-5-3-1 آزمایش احتمالی………………………………………………………………………………………………………………..41

2-5-3-2 آزمایش تأییدی………………………………………………………………………………………………………………….42

2-5-3-3 آزمایش تکمیلی…………………………………………………………………………………………………………………43

عنوان                                                                                                                                      صفحه

2-5-4 رنگ آمیزی گرم……………………………………………………………………………………………………………………………….43

2-5-4-1 روش رنگ آمیزی گرم……………………………………………………………………………………………………….43

فصل سوم : نتایج

3-1 پارامتر های رشد گیاه…………………………………………………………………………………………………………………………………45

3-1-1 بیوماس……………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

3-1-2 قطر ساقه………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

3-1-3 ارتفاع ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-1-4 درصد قند…………………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-1-5 حجم شربت ساقه…………………………………………………………………………………………………………………………….55

3-1-6 اتانول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………57

3-2 نتایج مربوط به مقادیر فلزات سنگین در خاک و گیاه……………………………………………………………………………….60

3-2-1 نتایج مربوط به مقادیر فلزات سنگین موجود درخاک قبل از کشت و حاک بعد از برداشت…………60

3-2-1-1 کادمیوم، سرب و نیکل………………………………………………………………………………………………………60

3-2-2 نتایج مربوط به مقادیر فلزات سنگین موجود در گیاه…………………………………………………………………….63

3-2-2-1 دانه……………………………………………………………………………………………………………………………………..63

3-2-2-2 ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………65

3-2-2-3 برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-3 نتایج مربوط به تعداد باکتری های کلی فرم کل موجود در گیاه سورگوم…………………………………………………69

3-3-1 نتایج مربوط به تعداد احتمالی کلی فرم کل در آزمایشMPN در گیاه سورگوم……………………………69

3-3-1-1 گیاهان ضدعفونی سطحی شده ………………………………………………………………………………………..69

3-3-1-2 گیاهان ضدعفونی سطحی نشده ………………………………………………………………………………………71

عنوان                                                                                                                      صفحه

3-3-2 نتایج مربوط به تعداد تأییدی کلی فرم مدفوعی در آزمایشMPN در گیاه سورگوم……………………..76

3-3-2-1 گیاهان ضدعفونی سطحی شده ………………………………………………………………………………………..76

3-3-2-2 گیاهان ضدعفونی سطحی شده ………………………………………………………………………………………..79

3-3-3 نتایج مربوط به مرحله تکمیلی آزمایشMPN کلی فرم در گیاه سورگوم………………………………………83

3-4 نتایج مربوط به تعداد باکتری های کلی فرم کل در خاک های کشت سورگوم………………………………………..84

3-4-1 نتایج مربوط به تعداد احتمالی کلی فرم کل در آزمایشMPN در خاک آزمایش………………………….84

3-4-2 نتایج مربوط به تعداد تأییدی کلی فرم مدفوعی در آزمایشMPN در خاک آزمایش……………………86

3-4-3 نتایج مربوط به مرحله تکمیلی آزمایشMPN در خاک آزمایش……………………………………………………87

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

4-1 بررسی پارامتر های رشد در اثر تیمار های مختلف کود ازت…………………………………………………………………….89

4-2 بررسی پارامتر های رشد در اثر آبیاری با فاضلاب……………………………………………………………………………………..91

4-3 بررسی پارامتر های رشد در اثر همزمان کود اوره و فاضلاب…………………………………………………………………….91

4-4 میزان فلزات سنگین در خاک و قسمت های مختلف گیاه در اثر آبیاری با فاضلاب………………………………..92

4-4-1 غلظت کادمیوم در خاک و گیاه……………………………………………………………………………………………………….93

4-4-2 غلظت سرب در خاک و گیاه……………………………………………………………………………………………………………93

4-4-3 غلظت نیکل در خاک و گیاه……………………………………………………………………………………………………………94

4-5 بررسی میزان کلی فرم کل و مدفوعی در گیاه در اثر آبیاری با فاضلاب……………………………………………………96

4-6 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

فهرست شکل­ها

 عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل 3-1 اثر کود اوره بر بیوماس سورگوم شیرین……………………………………………………………………………………………46

شکل 3 -2 اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر بیوماس سورگوم شیرین……………………………………………..47

شکل 3-3 اثر کود اوره بر قطر ساقه سورگوم شیرین………………………………………………………………………………………..49

شکل 3 -4 اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر قطر سورگوم شیرین………………………………………………….. 50

شکل 3-5 اثر کود اوره بر ارتفاع ساقه سورگوم شیرین……………………………………………………………………………………..51

شکل 3 -6 اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر ارتفاع سورگوم شیرین…………………………………………………52

شکل 3-7 اثر کود اوره بر قند ساقه سورگوم شیرین…………………………………………………………………………………………54

شکل 3 -8 اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر قند ساقه سورگوم شیرین……………………………………………55

شکل 3-9 اثر کود اوره بر حجم شربت ساقه سورگوم

شیرین……………………………………………………………………………56

شکل 3 -10 اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر حجم شربت سورگوم شیرین……………………………………57

شکل 3-11 اثر کود اوره براتانول ساقه سورگوم شیرین…………………………………………………………………………………….59

شکل 3 -12 اثرمتقابل کود اوره و کیفیت آب آبیاری بر اتانول ساقه سورگوم شیرین……………………………………..60

شکل 3 -13 مقایسه میانگین مقادیر فلزات سنگین  در خاک کشت گیاهان سورگوم تحت دو کیفیت آب آبیاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

شکل 3 -14 مقایسه میانگین مقادیر فلزات سنگین در قسمت دانه گیاهان سورگوم تحت دو کیفیت آب آبیاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

شکل 3 -15 مقایسه میانگین مقادیر فلزات سنگین  در قسمت ساقه گیاهان سورگوم تحت دو کیفیت آب آبیاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

شکل 3 -16 مقایسه میانگین مقادیر فلزات سنگین در قسمت برگ گیاهان سورگوم تحت دو کیفیت آب آبیاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

شکل 3 -17 مقايسه تعداد باکتری های کلی فرم کل در 100 ميلي ليتر نمونه هاي برگ، ساقه و دانه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري( وقتي که نمونه ها ضدعفوني سطحي شدند)……………………………………..71

عنوان                                                                                                                                      صفحه

شکل 3 -18 مقايسه تعداد باکتری های  کلی فرم کل در 100 ميلي ليتر نمونه هاي برگ، ساقه و دانه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري( وقتي که نمونه ها ضدعفوني سطحي نشدند)…………………………………….74

شکل 3 -19 مقايسه تعدادباکتری های کلی فرم کل در 100 ميلي ليتر نمونه هاي ساقه خشک شده و مغز ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري………………………………………………………………………………………..76

شکل 3 -20 مقايسه تعداد باکتری های کلی فرم مدفوعی در 100 ميلي ليتر نمونه هاي برگ، ساقه و دانه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري( وقتي که نمونه ها ضدعفوني سطحي شدند)………………………..78

شکل 3 -21 مقايسه تعداد باکتری های کلی فرم مدفوعی در 100 ميلي ليتر نمونه هاي برگ، ساقه و دانه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري( وقتي که نمونه ها ضدعفوني سطحي نشدند)………………………81

شکل 3 -22 مقايسه تعداد باکتری های کلی فرم مدفوعی در 100 ميلي ليتر نمونه هاي ساقه خشک شده و مغز ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري…………………………………………………………………………………83

شکل3-23 تصاویر مربوط به کلی فرم های موجود در ساقه خشک شده و برگ ضدعفونی نشده…………………..84

شکل3-24 تصویر مربوط به کلی فرم ها درنمونه های ساقه خشک شده و برگ ضدعفونی نشده…………………..84

شکل 3 -25 مقايسه مجموع تعداد باکتری های کلی فرم کل در 100 ميلي ليتر نمونه هاي خاک تحت اثر دو کيفيت آب آبياري……………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

شکل 3 -26 مقايسه مجموع تعداد باکتری های کلی فرم مدفوعی در 100 ميلي ليتر نمونه هاي خاک تحت اثر دو کيفيت آب آبياري……………………………………………………………………………………………………………………………………..87

شکل3-27 تصاویر مربوط به کلی فرم های موجود در خاک آبیاری شده با فاضلاب خام و فاضلاب تصفیه شده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88

شکل3-28 تصویر مربوط به کلی فرم ها در نمونه های خاک آبیاری شده با فاضلاب……………………………………..88

فهرست جدول

 عنوان                                                                                                                                      صفحه

جدول 1-1 مقایسه نیشکر، چغندرقند و سورگوم شیرین در ایران………………………………………………………………………2

جدول 1-2 میزان سطح زیرکشت و تولید سورگوم در برخی کشورهای جهان در سال 1998………………………….4

جدول 1-3 میزان سطح زیرکشت و تولید سورگوم در برخی استان های کشور در سال 1387………………………..5

جدول 1-4 رده بندی گیاه سورگوم………………………………………………………………………………………………………………………6

جدول 1-5 فراوانی جنس های باکتریایی شناسایی شده میان کلی فرم کل و مدفوعی از کاهو و اسفناج………23

جدول 1-6 طیف غلظت های خاک و راهنمای قانونی برای برخی فلزات سمی……………………………………………….30

جدول 1-7 عوامل مؤثر بر قابلیت دسترسی زیستی فلزات………………………………………………………………………………..33

جدول 2-1 خصوصیات کمی و کیفی خاک مورد استفاده در این آزمایش……………………………………………………….37

جدول 2-2 میانگین تعداد باکتری E.coli و pH در آب و پساب های استفاده شده در تیمارها………………………38

جدول 2-3 خصوصیات کیفی و کمی در سه نوع آب مورد استفاده در آبیاری…………………………………………………38

جدول 3-1 تجزيه واريانس بيوماس گياه……………………………………………………………………………………………………………45

جدول 3-2 مقايسه بيوماس سورگوم شيرين تحت اثردو كيفيت آب آبياري…………………………………………………….46

جدول 3-3 تجزيه واريانس قطر ساقه گياه…………………………………………………………………………………………………………48

جدول 3-4 مقايسه قطر ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري………………………………………………..48

جدول 3-5 تجزيه واريانس ارتفاع ساقه گياه……………………………………………………………………………………………………..50

جدول 3-6 مقايسه ارتفاع ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري……………………………………………..51

جدول 3-7 تجزيه واريانس درصد قند ساقه گياه………………………………………………………………………………………………53

جدول 3-8 مقايسه درصد قند ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري……………………………………..53

جدول 3-9 تجزيه واريانس حجم شربت ساقه……………………………………………………………………………………………………55

جدول 3-10 مقايسه حجم شربت ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري………………………………..56

عنوان                                                                                                                                      صفحه

جدول 3-11 تجزيه واريانس اتانول گیاه…………………………………………………………………………………………………………….58

جدول 3-12 مقايسه اتانول ساقه سورگوم شيرين تحت اثر دو کيفيت آب آبياري…………………………………………..58

جدول 3-13 تحليل واريانس کادميوم در خاک قبل از کشت و خاک بعد از برداشت سورگوم تحت دو کيفيت آبياري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

جدول 3-14 تحليل واريانس سرب موجود در خاک قبل از کشت و خاک بعد از برداشت سورگوم تحت دو کيفيت آبياري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

جدول 3-15 تحليل واريانس  نیکل موجود در خاک قبل از کشت و خاک بعد از برداشت سورگوم تحت دو کيفيت آبياري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62

جدول 3-16 تحليل واريانس میزان عنصر کادمیوم در دانه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری………………….63

جدول 3-17 تحليل واريانس ميزان عنصر سرب در دانه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری………………………63

جدول 3-18 تحليل واريانس ميزان عنصر نیکل در دانه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری………………………64

جدول 3-19 تحليل واريانس ميزان عنصر کادمیوم در ساقه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری………………..65

جدول 3-20 تحليل واريانس ميزان عنصر سرب در ساقه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری…………………….65

جدول 3-21 تحليل واريانس ميزان عنصر نیکل در ساقه گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری…………………….66

جدول 3-22 تحليل واريانس ميزان عنصر کادمیوم در برگ گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری………………..67

جدول 3-23 تحليل واريانس ميزان عنصر سرب در برگ گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری…………………….67

جدول 3-24 تحليل واريانس ميزان عنصر نیکل در برگ گیاه سورگوم تحت دو کیفیت آبیاری……………………..68

جدول 3-25 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در دانه گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

جدول 3-26 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در ساقه گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

جدول 3-27 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در برگ گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

عنوان                                                                                                                                      صفحه

جدول 3-28 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در برگ گياه (بدون ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

جدول 3-29 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در ساقه گياه (بدون ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

جدول 3-30 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در دانه گياه (بدون ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

جدول 3-31 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در ساقه گياه (خشک شده در آون)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

جدول 3-32 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل موجود در مغز ساقه گیاهان…………………………..75

جدول 3-33 تحليل واريانس  ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در دانه گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول 3-34 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در ساقه گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول 3-35 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در برگ گياه (همراه با ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

جدول 3-36 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در دانه گياه (بدون ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

جدول 3-37 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در ساقه گياه (بدون ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

جدول 3-38 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در برگ گياه (بدون ضدعفوني سطحي)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

جدول 3-39 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در ساقه گياه (خشک شده در آون)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82

جدول 3-40 تحليل واريانس ميزان کلی فرم مدفوعی موجود در مغز ساقه گیاهان………………………………………..82

جدول 3-41 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم کل در خاک بعد از برداشت و خاک قبل از کشت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

جدول 3-42 تحليل واريانس ميزان باکتری های کلی فرم مدفوعی در خاک بعد از برداشت و خاک قبل از کشت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86

1-1- مقدمه

در حال حاضر با جمعیت رو به رشد، روند کاهشی زمین های زراعی و افزایش تقاضا برای غذا و  سوخت های زیستی، جهان نمی­تواند با گسترش شمار سطوح برداشت نیازهای جمعیت رو به رشد را تأمین کند(Wurth, 2003). استفاده از ژنتیک برای بهبود بهره وری محصول، ترویج حفاظت و مدیریت خاک و استفاده ازمحصولات کشاورزی پر بازده ضروری است. بر اساس پیش بینی­ها تا سال ۲۰۳0 میلادی، با رشد جمعیت جهان، نه تنها تقاضا برای مواد غذایی 50 درصد بیشتر می‌شود، بلکه بحران انرژی نیز مزید بر علت خواهد شد. از این رو برای برون‌رفت از این دو مشکل مشترک راه حل‌های واحد و متفکرانه‌ای را باید در نظر گرفت. بهترین راه برای توسعه سوخت‌های زیستی به کارگیری اراضی بایر است هر چند که برای تأمین نیازهای اساسی سوخت‌های زیستی منابع متعدد گیاهی وجود دارد، اما با این وجود برای هر کشوری که زمینه و پتانسیل خاص خود را داشته باشد می‌توان به گونه‌ای این موضوع حیاتی را در نظر گرفت(Wurth, 2003). لذا گياهان به عنوان مهم‏ترين منابع تجدید پذیرو اولین منبع تأمين کننده مواد غذايي براي بشر و ديگر جانوران بوده و به عنوان حلقه اول زنجيره غذايي مورد توجه مي­باشند. با توجه به کمبود منابع، انتخاب گونه‏هايي با نيازهاي حداقلي براي رشد و بازده بالا در توليد يکي از ضروريات ادامه زندگي مي‏باشد (خدابنده ، 1366). ایران از نظر وضعیت اقلیمی جزء کشورهای خشک جهان است که البته روی کمربند خشکی جهان قرار دارد، در 80 سال گذشته جمعیت ایران هفت برابر شده است توسعه جمعیت، توسعه صنعت و کشاورزی و شهرنشینی را در پی دارد بنابراین ما به مرز بحران آبی نزدیک می‌شویم. یا تدبیر و ارتقاء دانش کشاورزی و آشنایی با گونه های گیاهی کم نیاز و مقاوم به خشکی می توان از این اراضی به نحو احسنت بهره مند شد وگوشه­ای از نیازهای غذایی و سوختی جامعه را تأمین کرد؛ از آنجايي که وسعت زيادي از مساحت کشور ايران را بيابان و اراضي کم آب در برگرفته است لذا استفاده از منابعي چون نيشکر و چغندر‏قند که منابع اصلي توليد شکر در اغلب نقاط جهان هستند، براي چنين اقليمي مناسب نيست ( جدول1- 1). پس براي استفاده از ظرفيت‏هاي اراضي قابل کشت کشورمان بايستي به دنبال يافتن گياهي باشيم که قابليت رشد در شرايط گرم و خشک را داشته باشد و بدين طريق از هدر­ رفت منابع ملي نظير آب و غیره جلوگيري کنيم. سورگوم شيرين[1] گياهي مقاوم به شرايط آب و هوايي گرم و خشک است، لذا مي‏تواند جايگزين مناسبي براي چغندر‏قند و نيشکر در کشور باشد (احمد پور، 1384). تحقيقات نشان مي‏دهد که گياه مذکور با مصرف آب کم‏تر نسبت به ذرت و نيشکر و پتانسيل بالاتر توليد نسبت به ساير گياهان 4 کربنه، گزينه مناسبي براي حل چالش‏هاي موجود مي‏باشد (Gnansounou et al., 2005).

 

جدول ‏1‑1مقایسه نیشکر، چغندرقند و سورگوم شیرین در ایران به عنوان منابع اصلی تولید شکر(Almodares et al., 2008)

  نیشکر چغندر قند سورگوم شیرین
دوره کشت حدود 7 ماه حدود 5-6 ماه حدود 4 ماه
فصل رشد تنها یک فصل تنها یک فصل یک فصل در مناطق معتدل و      2- 3 فصل در مناطق گرمسیر
نیاز خاکی رشد خوب در خاک زهکشی رشد خوب در لومی- شنی؛ و متحمل قلیایی همه نوع خاک زهکشی
نیاز آبی m3/h314700 m3/h18000 m3/h14700
نیاز محصول نیاز بالا با داده ها کشاورزی نیاز بسیار بالا به کودهای کشاورزی نیاز کم کودی؛ بیماری و آفات کم و مدیریت آسان
عملکرد در هکتار 70-80 تن 30-40 تن 54-69 تن
میزان شکر در وزن پایه 10-12% 15-18% 7-12%
عملکرد شکر 7-8 تن در هکتار 5-6 تن در هکتار 6-8 تن در هکتار
اتانول تولیدی از عصاره 3000-5000 لیتر در هکتار 5000-147000لیتر در هکتار 3000 لیتر در هکتار
برداشت برداشت مکانیکی بسیارآسان؛معمولا دستی بسیار آسان؛ هم برداشت دستی هم مکانیکی

 1-2- سورگوم

سورگوم زراعی با نام علمی  Sorghum biocolor (L.) Moenchگیاهی از خانواده غلات است که در ایران ذرت خوشه‌ای نامیده می‌شد. با توجه به شباهت ظاهری این گیاه با ذرت و ارزن که باعث شده‌است، آمار سطح زیر کشت این گیاهان با هم مخلوط شود، برای تمایز آن از اسم سورگوم که یک اسم جهانی برای این گیاه است استفاده می‌شود.

سورگوم در بین غلات بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در بین تولیدات جهان و مناطق کشت رتبه پنجم را داراست (Martin, 1986)و مهمترين كشور هاي تولید كننده هند، چين و روسيه هستند. خاستگاه سورگوم قاره آفريقا است و از دانه هاي آن جهت تغذيه استفاده مي شود و 3 هزار سال قبل از ميلاد كشت مي شده است. سطح زیر کشت سورگوم در جهان قریب به 50 میلیون هکتار است و  بیشترین سطح زیر کشت آن را ارقام دانه­ای با 47 میلیون هکتار، که حدوداً 90% کشت را به خود اختصاص داده­اند، می باشد (FAO, 1998).

آمار سطح زیر کشت سورگوم در ایران در سال ۱۳۶۵ فقط شش هکتار گزارش شده که در حال حاضر به بیش از 40 هزار هکتار رسیده است. کشت سورگوم در ایران دارای قدمت طولانی بوده و وجود توده های بومی مؤید این گفته است. توده‌های زراعی بومی سورگوم در ایران در مناطق جنوب خراسان، سیستان، کرمان، اصفهان، یزد، گیلان، مازندران و بنادر جنوبی بطور پراکنده وجود دارد. قدرت تحمل سورگوم به گرما بيشتر از ساير غلات است و به همين دليل به آن شتر  گیاهان زراعی می­گویند و معمولا در مناطق گرم و خشک قابل کشت است. از طرفی با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند مناطق خشک و نیمه­خشک لزوم بهره برداری از گیاهان با درجه سازگاری بالا به اقلیم و شرایط خاکی کشور برای تأمین علوفه مورد نیاز دام بیش از پیش احساس می شود (FAO, 1998)( جدول 1-2).

تعداد صفحه:132

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***