متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :بیوتکنولوژی-میکروبی

عنوان : کلون سازی نمونه ی جهش یافته ی Rice nsltp2 با هدف کاهش خاصیت آنتی ژنی و افزایش کارآمدی زیستی آن

موسسه ی آموزش عالی نوردانش

دانشکده علوم پایه

 

گروه زیست شناسی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد

 

رشته ی زیست شناسی

گرایش بیوتکنولوژی-میکروبی

 

تحت عنوان:

کلون سازی نمونه ی جهش یافته ی Rice nsltp2 با هدف کاهش خاصیت آنتی ژنی و افزایش کارآمدی زیستی آن

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول: مقدمه

  • تاريخچه ي پروتئين LTP …………………………………………………………………………………………………………..1

1-2-ساختار ژني LTP  ها……………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3- ساختار پروتئيني LTP…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3-1- LTP1…………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-2 LTP2-……………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-3-3- بررسی ارتباط ساختاری LTPو انتقال گروه های هیدرو فوب…………………………………………………………10

1-4-بررسی خاصیت آنتی ژنی LTPها…………………………………………………………………………………………………….11

1-5-نقش های فیزیولوژیکی LTP…………………………………………………………………………………………………………..13

1-5-1 -نقش LTP  در سنتز کوتیکول………………………………………………………………………………………………………13

1-5-2-نقش LTP  ها به عنوان تعدیل کننده های رشد وتوسعه ی گیاهی……………………………………………………….13

1-5-3- نقش LTPها در دفاع مقابل عوامل ضد میکروبی…………………………………………………………………………….14

1-6-کاربردهای LTP…………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-6-1-بررسی کاربرد LTP در سیستم تحویل دارویی………………………………………………………………………………..15

1-6-2 -کاربرد LTP در حسگر های زیستی …………………………………………………………………………………………….17

1-7- هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-8- ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..17

فصل دوم: موادوروش ها

2-1- تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………18

2-2- مواد مصرفی و نحوه ساخت………………………………………………………………………………………………………………19

2-3- بخش آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………21

2-4- سویه های باکتری استفاده شده…………………………………………………………………………………………………………21

2-5- ناقل های استفاده شده………………………………………………………………………………………………………………………21

2-6-طراحی وسنتز ژن nsLTP2 برنج ایرانی……………………………………………………………………………………………..22

2-7- شرایط استریل کردن……………………………………………………………………………………………………………………….25

2-8-محیط کشت لوریا برتانی (LB)…………………………………………………………………………………………………………25

2-9- آنتی بیوتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-10- شرایط کشت و نگهداری سویه های باکتری اشرشیا کلی………………………………………………………………………26

2-10-1- طرز تهیه استوک گلیسرول…………………………………………………………………………………………………………26

2-11- استخراج ناقل………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-11-1- استخراج ناقل با روش لیز قلیایی……………………………………………………………………………………………………26

2-11-1-1- روش انجام استخراج ناقل با روش لیز قلیایی…………………………………………………………………………………28

2-11-2- استخراج ناقل با استفاده از کیت شرکت بیو بیسیک………………………………………………………………………….30

2-11-2-1- روش انجام استخراج ناقل با استفاده از کیت شرکت بیوبیسیک……………………………………………………….31

2-12- الکتروفورز DNA بر روی ژل آگارز………………………………………………………………………………………………32

2-12-1- مواد لازم جهت الکتروفورز DNA بر روی ژل آگارز……………………………………………………………………..32

2-12-1-1- بافر TAE…………………………………………………………………………………………………………………………..32

2-12-1-2- بافر TBE…………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-12-1-3-تهیه ژل آگارز………………………………………………………………………………………………………………………33

2-12-1-4- نشانگر اندازه DNA…………………………………………………………………………………………………………….34

2-12-1-5-رنگ سایبر گرین………………………………………………………………………………………………………………….35

2-12-1-6- بافر بارگذاری………………………………………………………………………………………………………………………36

2-12-2- تعیین اندازه و غلظت DNA توسط الکتروفورز………………………………………………………………………………36

2-12-3- تخمین غلظت DNA با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر………………………………………………………………….36

2-13- تهیه سلول های مستعد از باکتری اشرشیاکلی با روش شیمیایی………………………………………………………………..37

2-13-1- مواد لازم………………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-13-2- تهیه سلول مستعد………………………………………………………………………………………………………………………38

2-14- ترانسفورماسیون با روش شوک گرمایی…………………………………………………………………………………………….38

2-14-1- روش انجام ترانسفورماسیون………………………………………………………………………………………………………..39

2-15- هضم آنزیمی با آنزیم های محدود کننده…………………………………………………………………………………………..40

2-15-1- مواد لازم برای هضم آنزیمی با آنزیم های محدود کننده……………………………………………………………………40

2-15-1-1- آنزیم (Thermo scientific) XhoI…………………………………………………………………………………..42

2-15-1-2- آنزیم (Thermo Scientific) NcoI…………………………………………………………………………………..42

2-15-1-3 آنزیم BpiI (Thermo Scientific)……………………………………………………………………………………..42

2-16- خالص سازی DNA از ژل…………………………………………………………………………………………………………….42

2-16-1- مواد لازم برای  خالص سازی DNA از ژل……………………………………………………………………………………43

2-16-2- روش انجام استخراج DNA از ژل………………………………………………………………………………………………43

2-17- تکنیک الحاق………………………………………………………………………………………………………………………………44

2-17-1-مواد لازم برای تکنیک الحاق……………………………………………………………………………………………………….44

2-17-2- روش انجام تکنیک الحاق…………………………………………………………………………………………………………..45

2-18- واکنش کلنی PCR……………………………………………………………………………………………………………………..45

2-18-1- روش انجام واکنش کلنی- PCR………………………………………………………………………………………………..45

2-19- تعیین توالی ژن rice-nsLTP2……………………………………………………………………………………………………..47

2-20-مطالعات بیوانفورماتیکی…………………………………………………………………………………………………………………47

2-20-1-نرم افزار ها و سرورهای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………….47

2-20-2-برر سی توالی nsLTP2…………………………………………………………………………………………………………….48

2-20-3-بررسی هیدروفوبیسیته یnsLTP2  برنج ایرانی………………………………………………………………………………49

2-20-4-بررسی خاصیت آنتی ژنیسیتی nsLTP2 برنج ایرانی ……………………………………………………………………….50

2-20-5-Molecular Docking………………………………………………………………………………………………………….51

فصل سوم:نتایج

3-1-استخراج ناقل های pET26b  و pUC57  با روش لیز قلیایی ………………………………………………………………52

3-2-نتایج هضم آنزیمی ناقل pET26b  وقطعه ی nsLTP2  جهش یافته……………………………………………………….53

3-3-نتایج خالص سازی از ژل………………………………………………………………………………………………………………….54

3-4-واکنش الحاق………………………………………………………………………………………………………………………………..55

3-5-ترانسفورماسیون ناقل pET26b  نوترکیب ایجاد شده…………………………………………………………………………..56

3-6-غربالگری ناقل های  pET26b حاوی ژن nsLTP2 جهش یافته…………………………………………………………..57

3-6-1-واکنش کلنی-PCR…………………………………………………………………………………………………………………..57

3-6-2-نتایج استخراج ناقل های  pET26b نوترکیب…………………………………………………………………………………58

3-6-3- نتایج هضم آنزیمی ناقل نوترکیب…………………………………………………………………………………………………59

3-6-4-نتایج تعیین توالی قطعه ی وارد شده به ناقل pET26b………………………………………………………………………60

3-7-نتایج بخش بیوانفورماتیک………………………………………………………………………………………………………………..61

3-7-1- بررسی ساختار اول پروتئین nsLTP2 برنج …………………………………………………………………………………..61

3-8- جهش زایی پروتئین nsLTP2 برنج ایرانی و Molecular Docking…………………………………………………67

فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری

4-1 –کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………68

4-2- مقایسهnsLTP2   و nsLTP1 ……………………………………………………………………………………………………….69

4-3- سنتز ژن جهش یافته  nsLTP2 گیاه برنج ایرانی ………………………………………………………………………………….70

4-4 -همسانه سازی ژن جهش یافته ی nsltp2 برنج ایرانی……………………………………………………………………………..71

4-5- بررسی نوع وحشی و جهش یافته nsLTP2 گیاه برنج ایرانی…………………………………………………………………..71

4-6- بررسی خاصیت آنتی ژنیسیتی nsLTP2 گیاه برنج ایرانی………………………………………………………………………72

4-7- نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………….74

4-8- پیشنهادات جهت تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………….75

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

شکل1-1-تصویر شماتیک ناحیه ی کد کننده ی ژنLTP2  گیاه برنج ایرانی………………………………………………………5

شکل1-2-بررسی توالی  nsLTP1 و nsLTP2 در برخی از گیاهان……………………………………………………………….5

شکل1-3-الگوی تشکیل چهار نوع پیوند دی سولفیدی در دو نوع LTP موجود در گیاه برنج………………………………6

شکل1-4-توالی و ساختار LTP1………………………………………………………………………………………………………………8

شکل 1-5-توالی و ساختار LTP2…………………………………………………………………………………………………………….9

شکل1-6-نمای کلی از وجود ساختار های ثانویه ی آلفا هلیکس در ساختار LTP1 و LTP2……………………………..9

شکل 1-7-تطابق اسید آمینه ای آلرژن های LTP……………………………………………………………………………………….12

شکل1-8-برهمکنش ترکیبات مختلف از جمله کلسترول وانواع LTP ،………………………………………………………….16

شکل2-1-دیاگرام شماتیک نقشه ی ژنتیکی pET26b………………………………………………………………………………..22

شکل 2-2-دیاگرام شماتیک نقشه ی ژنتیکی pUC57…………………………………………………………………………………23

شکل2-3-توالی ژنی طراحی شده ی  nsLTP2 برنج ایرانی…………………………………………………………………………..24

شکل2-4-اندازه نمایDNA…………………………………………………………………………………………………………………..35

شکل2-5-نمایی شماتیک از واکنش ترانسفورماسیون…………………………………………………………………………………..40

شکل3-1-نتایج استخراج ناقل با کیت استخراج پلازمید شرکت بیوبیسیک……………………………………………………….53

شکل3-2-نتایج هضم آنزیمی…………………………………………………………………………………………………………………..54

شکل3-3-بررسی کیفیت قطعات استخراج شده از ژل…………………………………………………………………………………..55

شکل 3-4-نتایج تهیه ی سلول های مستعد………………………………………………………………………………………………….56

شکل3-5-نتایج ترانسفورماسیون ناقل pET26b…………………………………………………………………………………………57

شکل 3-6-نتیجه ی  کلونی- PCR  ………………………………………………………………………………………………………..58

شکل 3-7-استخراج ناقل pET26b نوترکیب……………………………………………………………………………………………59

شکل3-8-بررسی هضم آنزیمی ناقل نوترکیب…………………………………………………………………………………………….60

شکل3-9-نتیجه  ی توالی یابی جهش های F39A  و L28A ……………………………………………………………………..61

شکل3-10-بخش های غشاء گذر و هیدروفوب پروتئین nsLTP2  با روش TMHMM………………………………….63

شکل3-11-نواحی هیدروفوب توالی پروتئینی nsLTP2 با روش Sliding Widow……………………………………….64

شکل 3-12-. میانگین میزان  آنتی ژنیسیته ی آمینو اسید های توالی پروتئینی nsLTP2 در حالت طبیعی………….65

شکل3-13- میانگین میزان  آنتی ژنیسیته ی آمینو اسید های توالی پروتئینی nsLTP2 در توالی جهش یافته………………….65

شکل3-14- ساختار شیمیایی LysoPC14  ……………………………………………………………………………………………..67

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                          صفحه

جدول1-1- ساختار های LTP1  بررسی شده به وسیله ی NMR و کریستالوگرافی اشعه ی X……………………………7

جدول 2-1-تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده……………………………………………………………………………………….19

جدول2-2-  فهرست مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………..20

جدول 2-3- ترکیبات محیط کشت LB…………………………………………………………………………………………………….25

جدول2-4- مواد لازم برای ساخت محلول I استخراج ناقل……………………………………………………………………………27

جدول 2-5-مواد لازم برای ساخت محلول II استخراج ناقل…………………………………………………………………………..27

جدول 2-6-مواد لازم برای ساخت   محلول III استخراج ناقل……………………………………………………………………….28

جدول 2-7-مواد لازم برای ساخت محلول TE…………………………………………………………………………………………..28

جدول 2-8-محتویات کیت استخراج ناقل بیوبیسیک……………………………………………………………………………………30

جدول 2-9 مواد لازم برای ساخت  بافر TAE10X…………………………………………………………………………………….32

جدول2-10- مواد لازم برای ساخت بافر TBE10X…………………………………………………………………………………..33

جدول 2-11-ترکیب بافر بارگذاری 6X……………………………………………………………………………………………………36

جدول 2-12- مواد لازم جهت تهیه سلول مستعد………………………………………………………………………………………….37

جدول 2-13-غلظت آنتی بیوتیک برای انتخاب سویه ی مقاوم……………………………………………………………………….39

جدول 2-14-ترکیبات لازم برای واکنش هضم آنزیمی دوگانه ب برای ناقل pET26b…………………………………….41

جدول2-15-ترکیبات لازم برای واکنش هضم آنزیمی دوگانه برای ناقل pUC57 …………………………………………..41

جدول 2-16-محتویات کیت استخراج DNA از ژل بیونیر……………………………………………………………………………43

جدول 2-17-ترکیبات لازم برای واکنش اتصال با استفاده از ناقل pET26b……………………………………………………45

جدول2-18-مواد مورد نیاز برای PCR…………………………………………………………………………………………………….46

جدول 2-19-برنامه ی زمانی و دمایی واکنش کلنی PCR……………………………………………………………………………47

جدول2-20-نرم افزار ها و سرورهای مورد استفاده……………………………………………………………………………………….48

جدول 2-21-میزان هیدروفوبیسیته ی هر آمینو اسید……………………………………………………………………………………..49

جدول2-22-پارامتر های تنظیم شده در زمان Docking……………………………………………………………………………..51

جدول3-1- ویژگی های فیزیکو شیمیایی nsLTP2  برنج ایرانی…………………………………………………………………..62

جدول 3-2-موتیف ها و محل قرار گیری آن ها روی توالی nsLTP2 برنج ایرانی……………………………………………63

جدول 3-3-نواحی آنتی ژن توالی پروتئینی nsLTP2  برنج ایرانی………………………………………………………………..64

جدول 3-4-نواحی آنتی ژنیک  موجود در توالی nsLTP2 برنج ایرانی که با MHC-II واکنش می دهد……………66

جدول 3-5-نواحی آنتی ژن توالی پروتئینی nsLTP2  برنج ایرانی که اپی توپ های سلول B هستند…………………..66

جدول3-6-نتایج حاصل از جهش زایی پروتئین nsLTP2…………………………………………………………………………..67

جدول 4-1-میزان وقوع هر آمینو اسید در اپی توپ ها و پروتئین ها ………………………………………………………………..73

چکیده:

nsLTP  های گیاهی پروتئین های کوچک،محلول و متصل شونده به لیپید هستند که در بسیاری از اعمال فیزیولوژیکی گیاه مثل انتقال فسفولیپید ها ، دفاع در برابر عوامل باکتریایی و قارچی و… شرکت می کنند.این پروتئین ها به دو خانواده ی LTP1(9kDa) وLTP2(7kDa) تقسیم میشوند که هر دو خانواده  دارای چهار باند دی سولفیدی است که حفره ی هیدروفوب متصل شونده به لیپید را ایجاد میکنند.در مقایسه با LTP1، مطالعات ساختاری کمتری روی LTP2 انجام گرفته است.حفره ی هیدروفوب LTP2  نسبت به LTP1  کوچکتر بوده اما انعطاف بیشتری دارد که سبب می شود LTP2 توانایی حمل گروه گسترده ای از لیپید ها از جمله ملکول های سخت استرول را داشته باشد.به دلیل عملکرد های  گسترده ی nsLTP2،استفاده از آن ها در سیستم تحویل دارو توجه زیادی را به خود جلب کرده است ، از طرفی ثبات قابل توجه  این پروتئین ها در مقابل پروتئولیز ودناتوراسیون حرارتی سبب ابجاد واکنش های آلرژیک می گردد.هدف از این مطالعه ایجاد جهش های F39A وL28A در جهت کاهش خاصیت آنتی ژنی و بهبود تمایل اتصالی nsLTP2 برنج ایرانی می باشد.توالی ژن جهش یافته ی  nsLTP2 برنج ایرانی پس ار سنتز در وکتور pET26b کلون گردید. همچنین مطالعات بیوانفورماتیکی در جهت بررس ساختار پروتئین ، نواحی هیدروفوب و ویژگی های آنتی ژنی پروتئین انجام شد.نتایج بررسی ها ی انجام شده در این پژوهش نشان داد که اعمال تغییرات ذکر شده در توالی nsLTP2 برنج ایرانی سبب کاهش خاصیت آنتی ژنی و همچنین افزایش کارایی آن در سیستم تحویل دارو می گردد.

کلمات کلیدی:nsLTP2، دارو رسانی،ویژگی های آنتی ژنی،Oryza Sativa.

فصل اول

مقدمه

  • تاريخچه ي پروتئين LTP[1]

ليپيد ها نقش ضروري را در بيولوژي دارند و به عنوان رابط بين اندامك ها،سلول ها و موجودات تعريف مي شوند.اين گروه از ملكول ها منبع غني از انرژي را ارائه داده و مي توانند به عنوان سيگنال هاي ملكولي و هورموني مهم عمل كنند.ليپيد هاي مورد نياز قسمت هاي مختلف سلول هاي يوكاريوتي از جمله غشاي پلاسمايي و غشاي ساير اندامك ها در اندامك هايي همچون شبكه ي آندوپلاسمي و دستگاه گلژي ساخته و سپس به بخش هاي مورد نظر منتقل مي شوند (Dowhen.1997;Jouhet et al .2007; Kent .1995;vance.2004).بدين ترتيب تبادل قابل توجهي از ليپيد ها بين غشاهاي سلولي مختلف وجود دارد كه در يوكاريوت ها اين پديده از طريق مسير هاي وزيكولي و غير وزيكولي رخ مي دهد( Maxfield and Mondal .2006).غشاي اندامك هايي مثل گلي اكسي زوم ها شامل ليپيد هايي مثل فسفاتيديل كولين،فسفاتيديل گليسرول و فسفاتيديل اتانول آمين است،در حالي كه اين اندامك فاقد آنزيم هاي مورد نياز براي ساخت اين فسفاتيد ها مي باشند.بنابراين اين اندامك بايد ليپيد هاي لازم براي ساخت غشاي خود رااز اندامك های سازنده ي آن وارد كند(Moreau et al . 1998).از طرف ديگر عموما ليپيد ها داراي حلاليت ضعيفي در سيتوپلاسم سلول مي باشند كه اين خود حضور يك سيستم انتقالي را ضروري مي سازد.گروهي از پروتئين ها تحت عنوان انتقال دهنده ي ليپيد(LTP) اولين بار از برگ هاي اسفناج استخراج شدند و بر اساس فعاليت و عملكردي كه در انتقال فسفوليپيد ها بين غشاها در حالت in vitro داشتند نامگذاري شدند (kader .1996). اين پروتئين ها توانايي انتقال فسفوليپيد ها،گليكوليپيد ها،اسيد هاي چرب و استرول ها بين ليپيد هاي غشايي از ليپوزوم ها يا ميكروزوم ها به ميتوكندري را دارند و در شرايط in vitro انتقال فسفوليپيد ها را از يك غشاي دهنده به يك غشاي گيرنده تسهيل مي كنند( kader (.1996;Yeast and Rose.2008).LTP  ها از جمله فراوان ترين پروتئين ها در گياهان هستند و بيش از 4% حجم پروتئين هاي محلول را تشكيل مي دهند( Carvaho and Gomes et al. 2007;Edstam et al. 2011).

با توجه به فعاليت هاي واضح LTP هاي گياهي در حالت in vitro  در ابتدا اين طور فرض مي شد كه اين پروتئين ها فقط در تبادل ليپيد ها در درون سلول نقش دارند،اما اين ايده زماني كه نشان داده شد كه LTP ها به عنوان پيش پروتئين هایی داراي سيگنال پپتيد توليد شده Bernhard et al. 1997)) ،كه به طور مستقيم به ماتريكس خارج سلولي ترشح مي شوند رد شد (Meijer et al.1993;Thoma et al.1993).اين پروتئين ها تاكنون از گياهان مختلفي همچون گندم،جو،گيلاس،آرابيدوپسيس،ذرت،لوبيا،سيب،هلو،گوجه،تاج خروس و برنج استخراج شده اند( Cheng Hui – chun et al.2004. LTP.( ها علاوه بر انواع مختلف گياهان (Wang et al.2004) در باكتري ها ،حيوانات و همچنين بافت هاي انساني نيز يافت مي شوند.اگر چه از نظر توالي LTPهاي گياهي و جانوري هيچ تشابهي ندارند اما شباهت زيادي بين LTP  هاي گياهي وجود دارد.در انواع مختلف ساختار گياهي از جمله ديواره سلولي برگ،دمبرگ،ساقه،گل و دستجات آوندي LTP وجود دارد( Yeats and Rose . 2008)، اين ملكول ها داراي PI حدود 10-8 مي باشند. LTP ها قادر به انتقال طيف گسترده اي از ليپيد ها از جمله انواع فسفوليپيد ها،گليكوليپيد ها،استروئيد ها و اسيد هاي چرب بين غشاهاي زيستي مي باشند. بدين ترتيب داراي عملكرد غير اختصاصي بوده و آنها را با نام عمومي [2]ns – LTP مي شناسند. اين پروتئين هاي قليايي كوچك بر اساس وزن ملكولي خود به دو گروه nsLTP1 با وزن ملكولي 9 كيلو دالتون و nsLTP2 با وزن ملكولي 7 كيلو دالتون تقسيم مي شوند(Karimian et al.2011). اين دو نوع ملكول ويژگي هاي مشتركي از جمله نقطه ايزوالكتريك بالا،وزن ملكولي پايين،هشت باقي مانده بسيار حفاظت شده از سيستئين كه در تشكيل باند هاي دي سولفيد درون ملكولي دخالت مي كنند را به اشتراك گذاشته اند( Arondel and Kader.2000 ).با اين حال علي رغم تشابهات كلي تفاوت هايي در وزن ملكولي،توالی اسيد آمينه اي و فعاليت هاي بيولوژيكي دارند. (Samuel et al. 2002)

پروتئين هاي خانواده ي LTP1 داراي 90 تا 95 اسيد آمينه و پروتئين هاي خانواده ي LTP2 داراي 70 اسيد آمينه در ساختار اوليه خود مي باشند. (Kader et al.1996) همچنين مطالعات كريستالوگرافي نشان داده كه اختلاف در حفره ي هيدروفوب اين دو پروتئين از مهمترين تفاوت هاي آنهاست.اين حفرة آب گريز در LTP1 به شكل يك تونل است كه از محور ملكولي مي گذرد و در LTP2 به صورت يك محفظه ی  خالي هرمي است كه حفرة آب گريز در LTP2 داراي اندازة كوچكتر و انعطاف بيشتري نسبت به LTP1 مي باشد.به اين ترتيب LTP2 با داشتن اين ويژگي توانايي اتصال به ملكولهاي سختي همچون استرول ها را دارد (Elmorjani et al .2004). LTP ها از هر دو خانوادة LTP1  و LTP2  در انتهاي آميني خود سيگنال پپتيدي دارند كه در LTP1 33-24 اسيد آمينه و در LTP2 36-24 اسيد آمينه دارد( Garcia  – Garrido et al .1998; Kalla et al .1994).مطالعات انجام شده در مورد LTP1 نسبت به LTP2 بيشتر است.در اين مطالعات توالي نوكلئوتيدي و اسيد آمينه اي،روند تخليصي(Liu et al .2002; Padidar et al . 2009;Segura et al . 1993;Zaman et al . 2009)،فعاليت هاي زيستي مختلف از جمله فعاليت هاي انتقالي و اتصاليCheng Chao-sheng et al.2008))،خواص ضد قارچي و ضد ميكروبي (Kirobakaran et al.2008 ;Yeats and Rose.2008 , Zottich et al.2011)و ساير خواص آن مورد بررسي قرار گرفته است.همچنين ويژگي هاي ساختاري اين ملكولها توسط مطالعات بيوانفورماتيك(Lee et al . 1998) و تكنيك هايي از قبيل NMR و CD بررسي شده است. LTP ها داراي وظايف متعددي از جمله انتقال مونومر هاي كوتين،شركت در مكانيسم دفاعي گياهان،شركت در روند تمايز سلولي،گرده افشاني،جوانه زني و جنين زايي مي باشد( Ekland and Edqvist et al .2003;Cheng Hui – Chun et al.2004). این پروتئین ها در برابر دماي بالا (تا 80 درجه)،تركيبات دناتوره كننده و هضم آنزيمي مقاومند (Bernardi et al.2011)،ثبات قابل توجه در برابر پروتئوليز (Lindorff – Larsen and Winther.2007) و دناتوراسيون حرارتي ذاتا در ارتباط با خاصيت آلرژي زايي اين پروتئين هاست (Breiteneder and Mills.2004)، به همين دليل اين پروتئين ها مي توانند وارد سيستم هورموني بدن انسان شوند و سيستم عصبي را تحريك كرده و به عنوان آلرژي عمل كنند(  Bernardi et al. 2011) .

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***