متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :زيست سلولي تكويني

عنوان : بررسي ارتباط پلي مورفيسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)،FGB (rs1800790)  و PAI-1(rs1799889)  در زنان ایرانی مبتلا به ميوم رحمي

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش: زيست سلولي تكويني

 

عنوان پایان نامه:

بررسي ارتباط پلي مورفيسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)،

FGB (rs1800790)  و PAI-1(rs1799889)  در زنان ایرانی مبتلا به ميوم رحمي

 

استاد راهنما:

دکتر احمد ابراهیمی

 

اساتید مشاور:

دکتر محبوبه نصیری

دکتر مهران کریمی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                 صفحه

چكيده فارسی…………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات و مروری بر پیشینه تحقیقات

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- نئوپلاسم………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- سارکوم رحمی………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-1- لیومیوسارکوم………………………………………………………………………………………. 4

1-4- ميوم ها…………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1- طبقه بندی میوم ها……………………………………………………………………………….. 7

1-4-2- شیوع میوم در ایران………………………………………………………………………………. 8

1-4-3- عوامل  خطرزا…………………………………………………………………………………….. 8

1-4-4- نظریه های شکل گیری میوم ها………………………………………………………………. 11

1-4-5- ژنتیک میوم ها……………………………………………………………………………………. 12

1-5- هموستاز…………………………………………………………………………………………………. 13

1-6- تشکیل فیبرین و سیستم فیبرینولایتیک……………………………………………………………. 15

1-7- هموستاز و سرطان…………………………………………………………………………………….. 18

1-8- ترومبوز و سرطان……………………………………………………………………………………… 20

1-9- ترومبین………………………………………………………………………………………………… 21

1-9-1- ارتباط پلی مورفیسم PT G20210A و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز……….. 22

1-10- فیبرینوژن……………………………………………………………………………………………… 23

1-10-1- ارتباط پلی مورفیسم FGB-455G/A و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز…….. 24

1-11- بازدارنده ي فعال كننده پلاسمينوژن1 (PAI-1)…………………………………………….. 25

1-11-1- ارتباط پلی مورفیسم PAI-1 (4G/5G)و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز……. 27

1-12- اهدف …………………………………………………………………………………………………. 28

فصل دوم: مواد و روش ها

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 30

2-2- مواد و وسايل لازم جهت انجام آزمايشهاي مولکولی ………………………………………… 31

2-3- استخراج DNA از خون…………………………………………………………………………… 33

2-4- بررسی کیفیت و کمیت ژنوم استخراج شده …………………………………………………….. 34

2-4-1- تعیین کیفیت و کمیت ژنوم با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر نانودراپ …………. 34

2-4-2- تعیین میزان کیفیت ژنوم با استفاده از الکتروفورز ……………………………………….. 36

2-5- واكنش زنجيره‌اي پليمراز (PCR) ……………………………………………………………….. 37

2-5-1- مراحل PCR …………………………………………………………………………………… 37

2-6- روش تکثیر متزلزل جهش ها(ARMS-PCR)  …………………………………………….. 39

2-7- کنترل داخلی……………………………………………………………………………………………… 41

2-8- تهیه مخلوط PCR ………………………………………………………………………………….. 42

2-9- الكتروفورز……………………………………………………………………………………………… 46

2-9-1- الكتروفورز بر روي ژل آگارز………………………………………………………………… 46

2-9-2- مواد مورد نياز براي الكتروفورز با ژل آگارز………………………………………………. 47

2-10- الكتروفورز ژل آگارز بر روي محصولات PCR مورد مطالعه …………………………… 48

2-11- عكس برداري از ژل………………………………………………………………………………… 49

2-12- آناليز آماري داده ها…………………………………………………………………………………. 49

فصل سوم: نتایج

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 51

3-2- اطلاعات مربوط به بیماران میوم رحمی و افراد سالم…………………………………………. 52

3-3- بررسی یک عامل خطر در جمعیت مورد مطالعه ……………………………………………… 52

3-3-1- رابطه بین سن و خطر ابتلاء به میوم رحمی………………………………………………. 52

3-4-  بررسي پلي مورفيسم های مورد مطالعه و خطر ابتلاء به میوم رحمی …………………… 54

3-4-1-  بررسي پلي مورفيسم  G20210Aدر پروموتر ژن پروترومبین ………………….. 54

3-4-1-1- توزیع ژنوتیپی و آللی پلي مورفيسم PT G20210A ………………………… 55

3-4-2-  بررسي پلي مورفيسم -455G/A  FGB………………………………………………. 58

3-4-2-1- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم -455G/A FGB ………………………. 59

3-4-3-  بررسي پلي مورفيسم PAI-1 (4G/5G) ……………………………………………… 62

3-4-3-1- توزیع ژنوتیپی و آللی پلي مورفيسم PAI-1 (4G/5G) ……………………… 63

فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 67

4-2- بحث …………………………………………………………………………………………………… 68

4-2-1- بررسی ارتباط بین سن و خطر ابتلاء به میوم رحمی……………………………………. 68

4-2-2- ارتباط پلی مورفیسم های مورد مطالعه و خطر ابتلاء به سرطان………………………. 68

4-2-2-1- ارتباط پلی مورفیسم PT G20210A و خطر ابتلاء به سرطان …………….. 68

4-2-2-2- ارتباط پلی مورفیسم FGB-455G/A و خطر ابتلاء به سرطان …………….. 69

4-2-2-3- ارتباط پلی مورفیسم  PAI-1 (4G/5G)و خطر ابتلاء به سرطان ………….. 70

4-2-3- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم های مورد مطالعه ………………………………… 71

4-2-3-1- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم PT G20210A ………………………… 71

4-2-3-2- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم FGB-455G/A ……………………….. 73

4-2-3-3- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم PAI-1-675 (4G/5G) ……………… 74

4-3- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. 76

4-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… 77

فهرست منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………….. 78

منابع فارسي ……………………………………………………………………………………………………. 78

منابع غير فارسي…………………………………………………………………………………………………. 78

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… 92

فهرست جداول

جدول2-1: مواد لازم جهت آزمايشهاي مولکولی………………………………………………………… 31

جدول2-2: دستگاه و وسایل لازم جهت آزمايشهاي مولکولی………………………………………… 32

جدول2-3: توالی آغازگرهای به کار رفته در روش ARMS-PCR………………………………. 40

جدول2-4: توالی آغازگرها، به منظور کنترل داخلی……………………………………………………… 41

جدول2-5: غلظت نهایی اجزای واکنش PCR به منظور تکثیر ژن  PT G20210A………… 43

جدول2-6: غلظت نهایی اجزای واکنش PCR به منظور تکثیر ژن FGB-455G/A…………. 43

جدول2-7: غلظت نهایی اجزای واکنش PCR به منظور تکثیر ژن (4G/5G)  PAI-1-675 44

جدول2-8: برنامه PCR جهت تكثير ژن فاكتور II…………………………………………………….. 44

جدول2-9: برنامه PCR جهت تكثير ژن β- فيبرينوژن……………………………………………….. 45

جدول2-10: برنامه PCR جهت تكثير ژن PAI-1……………………………………………………. 45

جدول3-1: اطلاعات مربوط به بیماران میوم رحمی و افراد سالم…………………………………….. 52

جدول3-2: درصد فراوانی بیماری در گروه های مختلف سنی……………………………………….. 53

جدول3-3: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحيه G20210A PT و خطر ابتلاء به میوم رحمی….. 55

جدول3-4: تجزیه و تحلیل آللی و ژنوتیپی پلی مورفیسم G20210A PT ……………………. 56

جدول3-5: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحيه G20210A PT در دو گروه بیمار و شاهد…….. 57

جدول3-6: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحيه -455G/A FGB و خطر ابتلاء به میوم رحمی… 59

جدول3-7: تجزیه و تحلیل آللی و ژنوتیپی پلی مورفیسم FGB-455G/A …………………… 60

جدول3-8: توزیع ژنوتیپی وآللی در ناحيه -455G/A FGB در دو گروه بیمار و شاهد…….. 61

جدول3-9: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحيه 4G/5G ژن PAI-1 و خطر ابتلاء به میوم رحمی 63

جدول3-10: تجزیه و تحلیل آللی و ژنوتیپی پلی مورفیسم PAI-1-675 (4G/5G)  ……… 64

جدول3-11: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحيه 4G/5G ژن PAI-1 در دو گروه بیمار و شاهد 65

جدول4-1: توزیع آللی پلی مورفیسم PT G20210A در جمعیت های مختلف …………….. 72

جدول4-2: توزیع آللی پلی مورفیسم FGB-455G/A در جمعیت های مختلف …………….. 74

جدول4-3: توزیع آللی پلی مورفیسم PAI-1-675 (4G/5G) در جمعیت های مختلف ….. 75

فهرست نمودارها

نمودار3-1: با افزایش سن احتمال ابتلاء به میوم رحمی افزایش یافته است…………………………………. 53

فهرست شکل ها

شکل1-1: محل قرار گیری میوم ها در رحم……………………………………………………………….. 7

شکل1-2: نمودار طرح واره هموستاز ……………………………………………………………………… 14

شكل1-3: تشكيل لخته فيبرين……………………………………………………………………………….. 16

شكل1-4: فيبرينولايز…………………………………………………………………………………………… 17

شکل1-5 : موقعیت ژن پروترومبین (11p11)……………………………………………………………………………… 21

شکل1-6: موقعیت ژن FGB (4q28)…………………………………………………………………… 23

شکل1-7 : موقعیت ژن PAI-1(7q22.1)……………………………………………………………… 25

شکل2-1: الکتروفورز ژل آگارز DNA ………………………………………………………………….. 36

شکل2-2: روش  ARMS-PCRدارای سه پرایمر نرمال، موتانت و مشترک……………………. 39

شکل3-1: نمونه ای از الکتروفورز ژل آگارز مربوط به تعیین ژنوتیپ PT G20210A………. 54

شکل3-2: نمونه ای از الکتروفورز ژل آگارز مربوط به تعیین ژنوتیپ FGB-455G/A………. 58

شکل3-3: نمونه ای از الکتروفورز ژل آگارز مربوط به تعیین ژنوتیپ PAI-1-675 (4G/5G) 62

چكيده

مقدمه: میوم ها تومورهای خوش خیم، جامد و تک کلونی سلولهای عضله صاف دیواره رحم می باشند. میوم ها در 40% -20% از زنان در سال های باروری رخ می دهند. ترومبوآمبولی وریدی (VTE) از عوارض شایع سرطان است. درحال حاضر چندین عامل خطر ژنتیکی برای ترومبوز مرتبط با سرطان شناخته شده است، با این حال، سهم عوامل ترومبوتیک در بیماران مبتلا به سرطان نتایج متناقضی دارد. اگرچه، ارتباط ترومبوز وریدی با میوم بزرگ رحمی گزارش شده است اما پیش از این، تأثیر پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوز بر روی خطر بروز میوم رحمی نامشخص بوده است.

مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، سه پلی مورفیسم ژن فاکتور انعقادی انتخاب شدند و با استفاده از روش ARMS-PCR مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه شیوع پلی مورفیسم های ژن پروترومبین(PT) (rs1799963)، بتا فیبرینوژن (rs1800790) (FGB) و بازدارنده ي فعال كننده پلاسمينوژن1 (rs1799889) (PAI-1) در 70 زن با تشخیص کلینیکی میوم رحمی و 70 زن سالم مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به وسیله نرم افزار (version 19)  SPSSو با کمک آنالیز آماری کای دو (2χ) تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که پلی مورفیسم هایPT ، FGB وPAI-1 با افزایش خطر ابتلاء به میوم رحمی در جامعه مورد مطالعه ارتباطی ندارند (05/0p>). در این مطالعه نشان داده شد که شیوع میوم رحمی با افزایش سن افزایش می یابد؛ میوم رحمی تا بیش از 40% در بین زنان 50-41 سال رخ می دهد.      

کلید واژه: فاکتور انعقادی، میوم رحمی، ترومبوز، پلی مورفیسم ژنتیکی

فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه :

مطالعات متعددی نشان داده است که ترومبوز وریدی یک عارضه شایع در بیماران مبتلا به سرطان است (118،84،46،18). Turosseau برای اولین بار در سال 1865، دریافت که تومورها باعث ایجاد تغییراتی در سیستم هموستاز می شوند (102،72،67،38،20). نقش قطعی اجزای انعقادی در رشد اولیه تومور مشخص نشده است؛ به عنوان مثال رشد تومور در حیوانات دارای کمبود فیبرینوژن و نوع وحشی مشابه می باشد (74،73). به هر حال در طی متاستاز، فاکتورهای انعقادی نقش مهمی را در پایدار نگه داشتن و بقای سلولهای توموری ایفا می کنند (77،76،73،75،52،25).

از آنجایی که ميوم ها نئوپلاسم[1] هاي خوش خیم عضلات صاف میومتریوم  می باشند (59)، در اين مطالعه براي اولين بار ارتباط پلي مورفيسم چندين ژن از پانل ترومبوز با خطر بروز ميوم رحمي (لیومیوم یا فیبروئید)، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. از جمله اين ژن ها مي توان به فاكتور II (پروترومبين) ، β- فيبرينوژن و بازدارنده ي فعال كننده پلاسمينوژن1(PAI-1)[2] اشاره نمود.

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : زیست شناسی