متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی جانوری

گرایش :فیزیولوژی جانوری

عنوان : اثر استرس در دوران های  مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمی-PQWVFKLW

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی جانوری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

گرایش فیزیولوژی جانوری

 

عنوان

اثر استرس در دوران های  مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول

 

استاد راهنما:

دکتر محمود اله دادی سلمانی

استاد مشاور:

دکتر هومن شجیعی

بهمن 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته  
1-1 صرع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
        1-1-1 تاریخچه صرع……………………………………………………………………………………………………………. 1
        1-1-2 تعریف صرع……………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1-3 اپیدمولوژی صرع………………………………………………………………………………………………………… 3
        1-1-4 اتیولوژی صرع……………………………………………………………………………………………………………. 3
            1-1-4-1 علل قبل از زایمان………………………………………………………………………………………………… 3
            1-1-4-2 ضربه های مغزی…………………………………………………………………………………………………. 4
            1-1-4-3 علل عفونی و بیماریها……………………………………………………………………………………………. 4
            1-1-4-4 علل متابولیکی…………………………………………………………………………………………………….. 4
            1-1-4-5  سکته های مغزی………………………………………………………………………………………………… 5
            1-1-4-6  صرع و ژنتیک……………………………………………………………………………………………………. 5
      1-1-5 تشخیص بیماری…………………………………………………………………………………………………………… 5
      1-1-6 درمان صرع…………………………………………………………………………………………………………………. 7
      1-1-7  فیزیوپاتولوژی صرع………………………………………………………………………………………………………. 9
      1-1-8  طبقه بندی صرع…………………………………………………………………………………………………………… 12
            1-1-8-1 اجزاء تشنج………………………………………………………………………………………………………… 12
            1-1-8-2  طبقه بندی بین المللی صرع…………………………………………………………………………………….. 12
                   1-1-8-2-1 تشنج های موضعی…………………………………………………………………………………….. 12
                   1-1-8-2-2 تشنج های عمومی……………………………………………………………………………………… 13
      1-1-9  صرع لوب گیجگاهی……………………………………………………………………………………………………… 16
      1-1-10 نقش نئوکورتکس در مکانیسم صرع زایی…………………………………………………………………………….. 16
      1-1-11 نقش صرع زایی نواحی لیمبیک………………………………………………………………………………………… 18
1-2 مدل های ایجاد صرع تجربی در حیوانات……………………………………………………………………………………….. 20
       1-2-1 کیندلینگ……………………………………………………………………………………………………………………. 21
       1-2-2 کیندلینگ شیمیایی………………………………………………………………………………………………………… 21
       1-2-3 انواع کیندلینگ شیمیایی………………………………………………………………………………………………….. 22
          1-2-3 -1 تزریق درون بطنی مواد تشنج زا…………………………………………………………………………………. 22
          1-2-3 -2 تزریق سیستمیک مواد تشنج زا………………………………………………………………………………….. 22
1-3  استرس……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
       1-3-1 مفهوم استرس……………………………………………………………………………………………………………… 23
       1-3-2 مراحل پاسخ دهی به استرس …………………………………………………………………………………………… 25
       1-3-3  پیامد های استرس………………………………………………………………………………………………………… 26
       1-3-4 نوروآناتومی و فیزیولوژی استرس ……………………………………………………………………………………… 27
            1-3-4-1 سیستم سمپاتیک(SAM) ……………………………………………………………………………………….. 28
            1-3-4-2 سیستم هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال(HPA) ……………………………………………………………… 28
       1-3-5  تجارب اولیه مطالعات حیوانی نوروبیولوژی استرس………………………………………………………………… 32
1-4 اثرات استرس بر صرع………………………………………………………………………………………………………………. 32
فصل دوم  روش تحقیق و مواد 34
1-2 نوع حیوان و نحوه تهیه: ……………………………………………………………………………………………………………. 35
2-2 شرایط نگهداری موش ها : ……………………………………………………………………………………………………….. 35
2-3 مواد و لوازم مورد نیاز : …………………………………………………………………………………………………………… 35
      2-3-1 مواد شیمیایی: ……………………………………………………………………………………………………………… 35
      2-3-2 ابزار و وسایل ………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-4 گروه های مورد آزمایش : …………………………………………………………………………………………………………. 36
      2-4-1 گروه بندی ماده ها: ……………………………………………………………………………………………………… 37
      2-4-2 گروه های ماده و گروه بندی نوزادان نر : ……………………………………………………………………………… 39
2-5 شاخص های مورد آزمایش: …………………………………………………………………………………………………….. 42
2-6 بررسی مراحل 6 گانه رفتار تشنجی …………………………………………………………………………………………….. 43
فصل سوم  نتایج تحقیقات 44
3-1 استرس جدایی از مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشنج زایی را در فرزندان افزایش می دهد…………………………….. 45
3-2 استرس در سنین جوانی مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشتج زایی در فرزندان کاهش می دهد. ……………………… 47
      3-2-1 استرس قبل از بارداری مادران……………………………………………………………………………………………………………. 47
      3-2-2 استرس حین بارداری مادران……………………………………………………………………………………………………………… 47
      3-2-3 استرس در بارداری دوم مادران………………………………………………………………………………………………………….. 50
3-3: ماندگاری استرس در مادر، شدت تشنج فرزندان را پس از رسیدن به سن بلوغ افزایش می دهد…………………………… 51
فصل چهارم – بحث و نتیجه گیری 53
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
4-2 الف) استرس در سنین جوانی مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشنج زایی در فرزندان را پس از رسیدن به بلوغ، کاهش می دهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
4-3 ب) ماندگاری استرس در مادر، شدت تشنج فرزندان را پس از رسیدن به سن بلوغ افزایش می دهد. ……………………. 57
4-4 ج)استرس جدایی از مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشنج زایی را در فرزندان افزایش می دهد…………………………….. 58
5-4 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
منابع فارسی و انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
   

فهرست شکل ها

عنوان صفحه
1-1 امواج EEGدر حملات تشنجی……………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-2 تخریب فیبر های رابط نیم کره های مغزی………………………………………………………………………………………….. 8
1-3 تحریک عصب واگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-4 مقایسه امواج EEGدر حالت طبیعی و تشنجات………………………………………………………………………………………………. 11
1-5 میسر انتشار تشنج در صرع موضعی و عمومی…………………………………………………………………………………………………. 14
1-6 مراحل تونیک  و کلونیک…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-7 تشنج ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-8 طبقه بندی تشنج ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
1-9 محور HPA……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-1 موش ماده و نوزادانش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2 شنای اجباری موش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-3 محدودیت حرکت موش(Restrain) …………………………………………………………………………………………………………… 38
2-4 علامت گذاری موش ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-5 نوزادان نر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
2-6 استرس جدایی از مادر نوزادان نر………………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-7 بررسی و زمانگیری مراحل تشنج…………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-8 ثبت دقیق عمق و مراحل تشنج……………………………………………………………………………………………………………………… 43
2-9 تزریق درون صفاقی (IP) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 43

فهرست نمودار ها و منحنی ها

عنوان صفحه
1-1 وقایع مربوط به مواجه شدن پس از استرس……………………………………………………………………………………………………. 25
2-1 مراحل استرس هتروژن……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
3-1 نتایج استرس جدایی از مادر…………………………………………………………………………………………………………………………. 46
3-2 نتایج استرس قبل از بارداری ………………………………………………………………………………………………………………………. 48
3-3 نتایج استرس حین بارداری …………………………………………………………………………………………………………………………. 49
3-4 نتایج استرس قبل از بارداری دوم(بین بارداری ) …………………………………………………………………………………………….. 50
3-5 نتایج استرس در بارداری قبل……………………………………………………………………………………………………………………….. 52

 

چکیده:

استرس به عنوان یک عامل تهدید برای CNS است و بقای ارگانیسم جانوری در سازگاری و یا خروج از آن می باشد. حاضر پژوهش انجام گرفته پاسخ بالقوه فرزندان موش به استرس مادر در زمان های مختلف زندگی بوده است. مدل استرس مزمن، استرس هتروژن است که مدلی از استرس طبیعی بوده و نه روز طول کشیده است. استرس قبل از بارداری منجر به کاهش نمو کیندلینگ در فرزندان شده، در حالی که استرس حین بارداری مانع کیندلینگ در نوزادان شده است. استرس بین بارداری و استرس بارداری قبل تغییری در شدت کیندلینگ ایجاد نکرده است. این نتایج نشان داد که بارداری می تواند مانعی برای اثرات مخرب استرس باشد، هر چند،  افزایش سن،  این اثر حفاظتی را خنثی می نماید.

مقدمه :

 1-1  صرع[1]

   1-1-1 تاریخچه صرع

صرع يك اختلال شناخته‌شده از روزگاران قديم است و قدمت آن به عصرحجر برمي‌گردد وحملات صرع از دوران باستان انسان را آزرده و اندیشمندان را بخود واداشته است. يونانيان باستان به اين بيماري به عنوان يك بيماري مقدس نگاه مي‌كردند. آنان معتقد بودند اين تجلي يكي از خدايان است كه مي‌تواند سبب سقوط بيمار روي زمين و تكان‌هاي شديد وي شود و بعد، قبل از مرگ كامل بيمار، مجددا وي را زنده كند]5[. یونانیان در دوران بقراط از روابط میان صدمه به مغز و فعالیت های حمله ای شامل حرکات سمت مخالف بدن آگاهی داشتند، اما با وجود ارتباط مشهود بین صدمه و حملات تصور عمده بر این بود که این حملات در افراد جن زده روی می دهند]4.[ بقراط[2] اولين كسي بود كه با اين نظريه مخالفت كرد. اين پزشك يوناني در حدود 2450 سال قبل معتقد بود صرع يك بيماري با منشاء اختلال مغزي است.

جالينوس[3] معتقد بود كه صرع به دليل بروز لخته و آماس در عروق دست يا پا، ایجاد مي‌شود. به همين دليل، دست يا پاي بيماران را در هنگام حمله محكم مي‌بستند تا جريان خون آن قطع شود و بيمار بهبود يابد. حتي گاهي اوقات، يكي از اندام‌هاي بيمار را كه تشنج از آنجا شروع  مي‌شد قطع مي‌كردند. اگر حمله تشنجي از يك اندام شروع نمي‌شد، جمجمه بيمار رامي‌شكافتند و سعي مي‌كردند تا لخته را خارج كنند[5]. تحلیل های نوین نوروبیولوژیکی بر روی صرع در دهه 1860 توسط هاگلینگز و جکسون انجام شد. جکسون دریافته بود که تشنج لزوما در بردارنده فقدان هشیاری نیست، اما می توان آن را با علایم موضعی نسبت داد که از جمله آن می توان به پرش بازو اشاره کرد. این ملاحظات از جمله اولین موارد به رسمیت شناختن آنچه امروز تشنج ناکامل است، بشمار می رود.

یکی دیگر از موارد پیشرفت در این زمینه، اولین درمان جراحی است که توسط ویکتور هورسلی اجرا شد. او در سال 1886 با بریدن کورتکس چسبیده به یک شکستگی فرورفته در جمجمه بیماری با تشنج موضعی، دستگاه حرکتی را تحت درمان قرار داده بود. با این حال درمان های نوین جراحی برای صرع به کارهای ویلدر پنفیلد و هربرت جاسپر در مونترال و اوایل دهه 1950 مربوط می شود. نوآوری های پزشکی مانند کاربرد اولیه فنوباربیتال به عنوان ضد حمله تشنجی در سال 1912 توسط هوپتمن، استفاده از الکتروآنسفالوگرافی[4] توسط هانس برگر در سال 1929 و کشف فنیتوئین[5] توسط هوستن مریت و و تریسی پوتنام در سال 1937، کمک های زیادی در این زمینه نمودند[4]. در  اواخر دهه 1930 صرع یک بیماری جسمی قلمداد شد که آن را ناشی از تخلیه نابهنجار سلولهای عصبی می دانستند که معمولا به دنبال آسیب قسمتی از بافت مغز ایجاد می شود و فعالیتهای الکتریکی غیر عادی این بخش از مغز را نیزعلت حملات صرعی تشخیص داده بودند.[2-3-4]

تعداد صفحه : 85

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : زیست شناسی