سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

در این فصل به تشریح روش اجرایی پژوهش پرداخته شده و مطالبی شامل روش پژوهش ، جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ، ابزار گردآوری اطلاعات ، روایی و پایایی مورد نیاز ، روش های آماری مورد بهره گیری در پژوهش و ابزار و نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها، به صورت کامل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .

3-2- روش پژوهش

در این پژوهش با در نظر داشتن ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بهره گیری شده می باشد.  از این رو تعداد163 نفر کادر درمانی- آموزشی از بیمارستان شهید محمدی  بندرعباس ، به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شده و همه نمونه ها دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالا ،از نظر استخدامی افراد قرار دادی، پیمانی، رسمی وطرحی واز نظر سابقه خدمت افراد  دارای حداقل یک سال سابقه کار بودند.ابزار گردآوری داده ها ، پرسش نامه3 قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک ، رضایت شغلی JDI و تعهد سازمانی آلن و می یر بود .روایی و پایایی ابزار مطالعه گردید. نمره دهی پرسش نامه رضایت شغلی با پا سخ های 5 گزینه ای از رضایت” کاملا موافقم”(5نمره) تا “عدم وجود رضایت” (1نمره) بوده و در مورد تعهد سازمانی ، طیف 5گزینه ای از “کاملا موافقم”برای کاملا متعهد (5نمره) تا “کاملا مخالفم”برای کاملا بی تعهد (1نمره) و 3 گزینه ،”با تعهد” (نمره4) ، و”بی تعهد”   (نمره2) و نمره 3 به عنوان “بی نظر”یا بی تفاوت در نظر گرفته گردید  و داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل گردید.

برای جمع آوری داده ها ، با در نظر داشتن این که پرسش نامه ، خود اجرا بودو بایستی توسط خود فرد تکمیل           می گردید پس پس از مراجعه حضوری به محل کار، پرسش نامه ها در اختیار شر کت کنند گان قرار گرفت و پس از تکمیل توسط ایشان جمع آوری گردید و در نهایت داده های به دست آمده از پرسش نامه ها کد گذاری وسپس در بر نامه نرم افزاری SPSS ثبت و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت .از روش های آماری توصیفی برای توصیف متغیر ها بهره گیری گردید و برای تعیین ارتباط بین متغیر های مستقل ومتغیر های وابسته نیز با در نظر داشتن ماهیت داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و واکاوی واریانس یکطرفه و آزمون t مستقل در سطح معنی داری 5./.یا( 1./.)بهره گیری گردید .

3-3- جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه پرستاران و کادر درمانی شاغل در مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس (دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر) می باشد که براساس آمار تعداد آنها 540 نفراست .

 

3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری

نمونه آماری این پژوهش شامل تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه­ای از بین بخش های مرکز آموزشی ، درمانی و تحقیقاتی (بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ) شهید محمدی بندرعباس به تبیین ذیل انتخاب گردیده اند . بدین مقصود بیمارستان مورد نظر به 5 بخش ( طبقه ) تقسیم گردید . بخش اول اورژانس با 40 نفر شرکت کننده و درصد فراوانی 5/24 درصد ، بخش دوم همودیالیز با 16 نفر شرکت کننده  و درصد فراوانی 8/9 درصد ، بخش سوم دفتر پرستاری با 20 نفر شرکت کننده و درصد فراوانی 3/12 درصد ، بخش چهارم فوریتها با 21 نفر شرکت کننده و درصد فراوانی 9/12 درصد و بالاخره بخش پنجم داخلی و سایر بخش ها با 66 نفر شرکت کننده و درصد فراوانی 5/40 درصد بودند .

پرستاران شرکت کننده در پژوهش به تفکیک جنسیت ، زنان با تعداد 140 نفر و درصد فراوانی 9/85 درصد و مردان با تعداد 23 نفر و درصد فراوانی 1/14 درصد بودند .

کادر درمانی شرکت کننده در پژوهش به تفکیک سنوات خدمت ، پرستاران کمتر از 5 سال سابقه خدمت تعداد 52 نفر و با درصد فراوانی 9/31 درصد ، سابقه 5 تا 10 سال با تعداد 45 نفر و درصد فراوانی 6/27 درصد و سابقه خدمت 10 سال به بالا تعداد 66نفر و درصد فراوانی 5/40 درصد بودند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد