سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف تعهد سازمانی

تعهد سازمانی [1]نوعی توجه شغلی و عبارت از حالتی می باشد که عضو سازمان ، هدفهای سازمان را معرف خود می داند و آروز می کند که در عضویت آن سازمان بماند . لذا در جهت تحقق اهداف سازمان تمام کوشش و کوشش خود را می نماید (رابینز ، 1996 به نقل از پارساییان ، 1378) .

شایان (1382) ، معتقد می باشد که تعهد سازمانی ، حد و اندازه­ای می باشد که کارکنان نسبت به انجام کارها ، خود را متعهد می دانند ( شایان ، 1382) .

استرون (1377)، معتقد می باشد که تعهد سازمانی عبارت از توجه های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل) می باشد که در آن مشغول به کارند . در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد .

شلدن[2] تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند : توجه یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند (ساروقی ، 1375) .

لوک و کراوفورد[3] (1999) ، عقیده دارند که تعهد سازمانی ، اثربخشی و کامیابی را تحت تأثیر قرار می دهد . کارکنان با تعهد بالا نسبت به کارکنان با تعهد پایین شانس بیشتری را برای ماندن در سازمان دارند .

سالانسیک [4]تعهد را حالتی می داند که در آن فرد با اعمال خویش و از طریق این اعمال اعتقاد می یابد که به فعالیتهایش تداوم بخشد و مشارکت خود را در بجای آوردن آنها حفظ کند ، یعنی تعهد زمانی واقعیت می یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی کند (برهانی ، 1381) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بوکانان[5]، تعهد سازمانی را نوعی وابستگی تعصب آمیز و عاطفی به اهداف و ارزش های سازمان فارغ از ارزش ابزاری آن می داند . بکر وکانتر[6] تعهد سازمانی را وابستگی فرد به سازمان به دلیل                                  سرمایه گذاری هایی که فرد در سازمان انجام می دهد و مزایای جانبی ­ای که از طریق ادامه کار در سازمان به دست می آورد تعریف کرده­اند (رایت و روباگ ، 2002) .

پورتر و همکارانش[7] (1974) تعهد را به عنوان شدت تعیین هویت فرد با سازمان خاص و اندازه درگیری و مشارکت با آن سازمان تعریف نموده اند . شاخص مورد بهره گیری آنها جهت سنجش این متغیر شامل ارزیابی تمایل به باقی ماندن در سازمان و تعیین هویت فرد با ارزشهای سازمانی می باشد (براون ، 2003) .

از نظر مودی[8](1998) ، تعهد سازمانی به قدرت علاقه مندی فرد برای یکپارچگی و مشارکت                              در فعالیت هایی اطلاق می گردد که در سازمان به آنها اشتغال دارد. تعریف فوق از لحاظ مفهومی                               سه ویژگی زیر را اظهار می کند :

1- پیوند با اهداف سازمان و پذیرش آنها .

2- میل به کوشش قابل در نظر داشتن نام سازمان .

3- آرزو و اشتیاق برای استمرار عضویت در سازمان ( بیشاپ ، اسکات و بروگس ، 2000) .

آلن و مایر[9] (1991) تعهد را به ابعاد سه گانه تعهد عاطفی (بیانگر پیوستگی عاطفی کارمند با ارزشها و اهداف سازمان) ، تعهد مستمر ( بیانگر هزینه های ناشی از ترک سازمان و اجبار به باقی ماند در سازمان ) و تعهد هنجاری ( بیانگر احساس تکلیف و دین و الزام به باقی ماندن در سازمان ) تقسیم و تعریف نموده اند .

[1]Organizational commitment

[2]Schelden

[3]Lok&Grawford

[4]Salancik

[5]Buchanan

[6]Becker &kanter

[7]Porter

[8]Mowday

[9]Allen & Meyer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد