سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– بعضی از نظریه های موجود در خصوص رضایت شغلی

2-17-1- نظریه کینزبرگ : کینزبرگ به دو نوع رضایت درونی و رضایت بیرونی تصریح می کند : 1- رضایت درونی که خود از دو منبع حاصل می گردد : الف)- احساس لذتی که بشر صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت عایدش می گردد. ب)- لذتی که بر اثر نظاره پیشرفت یا انجام بعضی از مسئولیت های اجتماعی و  به ظهور رساندن توانایی های فرد به بشر دست می دهد .

2- رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد. عوامل رضایت بیرونی شامل: محیط کار ، اندازه دستمزد و پاداش و روابط موجود بین کارگر و کارفرما می باشند (ایمانی ، 1389) .

2-17-2- تئوری کامروایی نیاز[1]: طبق این نظریه اگر فرد آن چیز که را می خواهد بتواند به دست آورد ، خشنود  می گردد . هر چه شخصی چیزی را بیشتر بخواهد ، وقتی آن را به دست می آورد خشنودتر خواهد گردید و هنگامی که آن را به دست نیاورد ناخشنود می گردد دراین نظریه دو الگو مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد :

1- الگوی کاهشی 2- الگوی ضربه­ای

هر دو الگو فرض می کنند که رضایت شغلی تابعی می باشد مستقیم ، از درجه­ای که محیط با ساختار نیازهای فرد هم خوانی دارد . بر اساس الگوی کاهشی ، رضایت شغلی تابعی می باشد مستقیم و منفی. از تفاوت میان نیازهای یک شخص و درجه­ای که محیط کار آن نیازها را فراهم می کند . هر چه مجموع تفاوت با در نظر گرفتن همه نیازها بیشتر باشد ، خشنودی کمتر می باشد و هر چه تفاوت کمتر باشد ، خشنودی بیشتر می باشد .

در الگوی ضربه­ای ، نیازهای شخصی را در درجه­ای که شغل از عهده ارضای آن بر می آید ضرب می کنند ، سپس حاصل ضرب ها را برای همه نیازها جمع می کنند. مجموع این حاصل ضرب ها نشان دهنده­ی اندازه رضایت شغلی فرد می باشد (کورمن به نقل از شکرکن ، 1370) .

2-17-3- نظریه ارزش[2]: این نظریه مدعی می باشد که رضامندی شغلی به وسیله این پدیده تعیین می گردد که آیا شغل به فرد امکان حفظ ارزش های خصوصی و شخصی را می دهد یا نه (از کمپ به نقل از ماهر، 1370).

این نظریه می رساند که اگر شغل با حفظ ارزش های خصوصی و شخصی شاغل سازگار باشد ، او از شغل خود رضایت دارد . اما چنانچه شغلش با ارزش های خصوصی او در تعارض و تناقض باشد ، رضایت شغلی برایش حاصل نخواهد گردید (میر دریکوندی ، 1379) .

2-17-4- نظریه بریل[3]: بریل معتقد می باشد که بشر طبیعی در انتخاب شغل نیاز به پند و سفارش ندارد ، خود او فعالیتی را که بایستی دنبال کند ، را به نحوی حس می کند . تعبیر ضمنی این نظریه آن می باشد که اگر فرد با فکر و تصمیم خود ، شغلش را انتخاب کند ، به گونه طبیعی از آن رضایت خواهد داشت . اما اگر با اجبار و یا اضطرار آن را انتخاب کند، به احتمال قوی ، از شغل خود ناراضی خواهد بود (خلیل زاده ، 1375) .

2-17-5- نظریه امید و انتظار[4]: این نظریه به نام های نظریه «انتظارات » و نظریه «احتمال» نیز مطرح می باشد . انتظارات فرد در تعیین نوع و اندازه رضایت شغلی مؤثر می باشد . اگر انتظارات فرد از شغلش بسیار باشد ، رضایت شغلی دیرتر و مشکلتر حاصل می گردد . مثلاً ممکن می باشد فردی در صورتی از شغلش راضی گردد که بتواند به تمام انتظارات تعیین شده خود از طریق اشتغال جامه اقدام بپوشاند . مسلماً چنین شخصی به مراتب دیرتر از کسی که کمترین انتظارات را از شغلش دارد به احراز رضایت شغلی نایل می آید . از اینرو ، رضایت شغلی مفهومی کاملاً یکتا و انفرادی می باشد و بایستی در مورد هر فرد به گونه جداگانه ، عوامل و اندازه و نوع آن ، مورد مطالعه قرار گیرد ( شفیع آبادی ، 1370 ) .

[1]Need- fulfillmont theory

[2]Value theory

[3]Brill theory

[4]Expectancy theory

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد

دسته‌ها: