دانلود پایان نامه

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

– انواع تعهد

برای تعهد انواع مختلفی ذکر گردیده می باشد ، هرسی و بلانچارد[1](1988) به نقل از قاسم کبیری (1373) ، پنج نوع تعهد را بر شمرده اند : 1- تعهد نسبت به سازمان، 2- تعهد نسبت به مردم ، 3- تعهد نسبت به شغل ،               4- تعهد نسبت به خود ، 5- تعهد نسبت به مشتری .

چلبی (1375) ، تعهد کار را نوعی تمایل عاطفی مثبت نسبت به رعایت حقوق دیگری در قالب قواعد اخلاقی پذیرفته شده درمورد کار تلقی می کند و چهار نوع تعهد کاری را هم تمیز می دهد : 1- تعهد ارتباط­ای 2- تعهد سازمانی 3- تعهد حرفه­ای 4- تعهد کاری ، که در حقیقت عامترین ، دیرپاترین و بالقوه عمیق ترین شکل تعهد در کار محسوب می شوند .

2-21- انواع تعهد سازمانی

در ابعاد تعهد ، طبقه بندی های متعددی هست ، اتزیونی[2] انواع تعهد اعضاء سازمان را به تبیین زیربیان می دارد :

1- تعهد توام با بی گانگی ، به این معنی که شخص از نظر روانی متعهد نمی باشد بلکه مجبور می باشد به عنوان یک عضو در سازمان باقی بماند .

2- تعهد مبتنی بر حسابگری ، بدین معنی که شخص تا آنجا احساس تعهد می کند که در قبال کار منصفانه از حقوق برخوردار گردد .

3- تعهد اخلاقی ، بدین معنی که شخص به گونه درونی ارزش ماموریت سازمانی و                               شغلی را در سازمان به خاطر ارزشی که برای خود قائل می باشد تقویت نموده و آنرا انجام                                            می دهد (ادگارشاین به نقل از معتمد، 1382) .

در بعضی از تحقیقات از یک مدل سه بعدی تعهد سازمانی بهره گیری شده می باشد که عبارتند از تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری و تعهد مستمر ، که در ادامه به صورت کامل در مورد آنها                             توضیحاتی ارائه خواهد گردید (معتمد ، 1382 ) .

طراحان این مدل عقیده دارند که بهتر می باشد تعهد هنجاری، مستمر و عاطفی را به عنوان اجزاء تشکیل دهنده تعهد درنظر گرفت تا انواع خاص آن، برای مثال یک کارمند می تواند احساس کند که هم تمایل قوی به باقی ماندن در سازمان دارد اما الزام و احساس وظیفه اندکی نسبت به باقی ماندن در سازمان خود احساس می کند . پیش روی فرد دیگری ممکن می باشد ، تمایلی اندک ، نیازی متوسط و الزامی شدید به باقی ماندن در سازمان خود احساس کند و یکی از ارشادات ضمنی چنین نظری نسبت به تعهد این می باشد که می توان انتظار داشت که اجزاء مختلف تعهد در تأثیرگذاری بر رفتاریکدیگر درتعامل باشد (هامزسکی و بچمن[3]، 1991) . به نظر پژوهشگر تعهد به صورت اختصار می تواند دو بخش داشته باشد . الف ) تعهد مادی و ب ) تعهد معنوی .

2-22- اهمیت تعهد سازمانی

اخیراً در متون تحقیقی ، توجه کلی تعهد سازمانی به عنوان عامل مهمی در درک و فهم پیش بینی رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقیماندن در شغل آورده شده می باشد (لوتانس [4] ، 1992) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعهد و پایبندی مانند رضایت ، دو طرز تلقی (توجه) نزدیک به هم هستند که بررفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می گذارند ، همچنین تعهد و پایبندی می توانند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند . کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند ، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. پس مدیران بایستی بتوانند با روشهای مختلف تعهد و پایبندی کارکنان را بیشتر و از راههای گوناگون آن را حفظ نمایند (مورهد و گریفین به نقل از الوانی ، 1374) .

این اندیشه یکی از ارزشهای اساسی می باشد که سازماندهی بر آن متکی می باشد و کارکنان براساس ملاک تعهد ارزشیابی می شوند و اغلب مدیران عقیده دارند که این تعهد بر اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد .

[1]Hersey & Blanchard

[2]Etzioni

[3]Hamczyhski& Buchanan

[4]Luthans

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد