دانلود پایان نامه

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه های متفاوت درمورد تعهد سازمانی

دو دیدگاه در تعهد سازمانی مطرح شده می باشد . اولین دیدگاه که معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی می باشد آن را نوعی وابستگی به سازمان در نظر می گیرد . براساس این شیوه ، فردی که به شدت متعهد می باشد هویت خود را از سازمان می گیرد ، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد. وابستگی عاطفی سه عامل زیر را شامل می گردد :

1- اعتقاد به اهداف در راه سازمان

2- تمایل و کوشش شدید در راه سازمان

3- خواست عمیق ادامه عضویت درسازمان (مودی[1]، 1998) . این شیوه توسط پورتر و همکارانش[2] (1974) تدوین گردید .آنان برای سنجش تعهد سازمانی پرسشنامه سازمانی ocq[3] را تدوین کردند و شاخص مورد بهره گیری آنها جهت سنجش این متغیر شامل ارزیابی انگیزش ، تمایل به باقی ماندن در سازمان و تعیین هویت فرد با ارزشهای سازمان بوده می باشد (معتمد، 1382).

دیدگاه دیگر ، نظرات بیکر[4](1960) می باشد که تعهد را به عنوان امری رفتاری در نظر می گیرد تا عاطفی یا نظری ، بر طبق این دیدگاه افراد به خاطر منافع بیشتر به سازمان دلبسته می شوند ( تعهد حسابگرانه) ، همانند مزایا یا ارشدیت ، تا احساسات و عواطف مطلوب نسبت به یک سازمان . بیکر تعهد را تمایل به انجام “مجموعه فعالیتهای مستمر” توصیف می کند . این تمایل به علت ذخیره شدن اندوخته ها و سرمایه هایی می باشد که با ترک آن فعالیت ، از بین می طریقه (ماتیو و زاجاک[5] ، 1990) .

اصطلاح سرمایه گذاریها برای نشان دادن ارزشی می باشد که فرد در سازمان سرمایه گذاری کرده و اگر فرد سازمان را ترک کند ممکن می باشد  نابود و یا بی ارزش گردد . چنین سرمایه گذاریهایی ممکن می باشد شامل سهم سازمان از پرداخت حق بازنشستگی ، کسب مهارتهای مخصوص مورد نیاز سازمان که قابل بهره گیری در سازمان دیگر نیست ، بهره گیری از مزایای سازمان مثل وامهای با نرخ بهره کم باشد (مایر و آلن ، 1984) .

بعضی محققان عقیده دارند که این دو توجه تأثیری متقابل بر یکدیگر دارند و قابل تبدیل به یکدیگرند و بعضی شکل های تعهد منجر به بعضی شکل های دیگر می گردد . که این نتیجه گیری با یافته های مایر و آلن سازگاری دارد ، مایر و آلن در مطالعاتی که از سال 1984 تاکنون انجام داده­اند با تفکیک دو بعد نظری و رفتاری تعهد برای هر یک از ابعاد تعهد سازمانی تعاریف مختلفی ارائه کرده اند آنها تعهد عاطفی و هنجاری را با بعد نظری و تعهد مستمر را با بعد رفتاری مطابقت داده­اند . از نظر آنها تعهد عاطفی عبارت می باشد از وابستگی عاطفی به سازمان، ابراز هویت با سازمان و عجین بودن با سازمان ، تعهد هنجاری عبارت می باشد از احساس التزام و دین به سازمان و تعهد مستمر درک هزینه هایی می باشد که با ترک سازمان متوجه فرد می گردد . آنها عقیده دارند که نقطه مشترک ابعاد سه گانه تعهد سازمانی پیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه کاهش ترک سازمان می باشد (مایر و آلن ، 1991) .

[1]Mowday

[2] Porter

[3]Organizatinal Commitment Questionnaire

[4]Beacker

[5]Matieu&Zajac

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد