دانلود پایان نامه

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش های ارزیابی رضایت شغلی

افراد به گونه عیان دیدگاه­های خود را نسبت به هر چیزی که می بینند ، اظهار نمی کنند بلکه معمولاً توجه هایشان را نسبت به سیاست ها ، قوانین و سایر موضوعاتی که به گونه وسیع به آنان مربوط می گردد ،                          حفظ می کنند ؛ توجه­های مرتبط با کار نیز از این قاعده مستثنا نیست . اکثر افراد دیدگاه­های خود را در مورد شغل نسبت به دوستان و نزدیکان خویش عیان می سازند اما این دیدگاه­ها را به سرپرستان و مرئوسین خویش بروز نمی دهند. به همین جهت برخلاف تصورات اولیه ، سنجش رضایت شغلی وظیفه ی مشکلی     می باشد . به هر حال چندین روش جهت ارزیابی رضایت شغلی هست که بعضی از آنها به اختصار در این قسمت تبیین داده می گردد :

2-7-1- تکنیک وقایع حساس[1]: این روش از دستاوردهای هرزبرگ[2]می باشد . در این روش از کارکنان خواسته می گردد تا رویدادهای شغلی خود را که خشنود کننده و ناخشنود کننده هستند ، توصیف کنند ، سپس این رویدادها مورد تحلیل محتوایی قرار می گیرند تا معلوم گردد کدام یک از جنبه های جایگاه شغلی مانند شغل ، سرپرستی و حقوق و مزایا در ارتباط نزدیک با عکس العمل های انفعالی بوده می باشد .                                  این روش بیشتر بر داده­های کیفی تکیه می کند. حسن اساسی این روش در این می باشد که مبتنی بر روش غیردستوری می باشد . و پیش­داوری از قبل تعیین شده­ای ، در زمینه موضوعات                                              وجود ندارد (محمدزاده و مهروژان ، 1375) .

2-7-2- مصاحبه : مصاحبه های انفرادی روشهای دیگری برای ارزیابی رضایت کارکنان می باشند. مصاحبه ممکن می باشد برنامه ریزی شده یا برنامه ریزی نشده باشد. مصاحبه در ارزیابی رضایت شغلی و                         گرایش های شغلی از چند امتیاز برخوردار می باشد: الف)- از طریق مصاحبه مطالعه عمیقی در زمینه­هائی از کارها فراهم می گردد که از طریق مقیاسها و روشهای دیگر میسر نیست .

الف)- مصاحبه در مطالعه گرایش افرادی مفیدتر می باشد که از سطح تحصیلات کمتری برخوردارند و یا با موانع کلامی مواجه هستند و فهم اصطلاحات به کار رفته در پرسشنامه چاپی برای آنان مشکل می باشد.

ب)- مصاحبه امکان بهتری برای مطالعه دقیق و واقعی پاسخ ها را فراهم می آورد و می توان معلوم نمود که یک فرد چه احساسی در مورد جوانب مختلف شغل دارد .

از سوی دیگر دست کم سه مشکل در مورد روش مصاحبه هست : الف)- مشکل عینیت به                     چشم می خورد ؛ افرادی ممکن می باشد پاسخ های خود را تحریف کنند. ب)- غالباً تفاوتهایی میان مصاحبه کنندگان هست که منجر به نقض غرض می گردد ؛ زیرا شیوه طرح سوالات و نوع اطلاعاتی که مصاحبه کننده برای ثبت اطلاعات انتخاب می کند ، می تواند در نتیجه موثر باشد .

ج)- مشکل زمان نیز مطرح می باشد و مصاحبه با تعداد زیادی از کارکنان به زمان زیاد احتیاج دارد که این ممکن نمی باشد (میردریکوندی، 1379) .

2-7-3- مقیاس صورتک ها[3]: این روش بسیار ساده و آسان می باشد و همه افراد ، حتی بیسوادان ، می توانند به آن پاسخ گویند. این مقیاس غیرکلامی بوده و برای پاسخگو و آزمودنی قابل فهم می باشد . در این مقیاس                       از صورتک های ترسیم شده با حالاتی که نشان دهنده­ی خوشحالی یا اندوه می باشد بهره گیری می گردد و                               از پاسخ گو خواسته می گردد تا تعیین کند کدام صورتک به احساسات شغلی او نزدیک می باشد                            (محمدزاده و مهروژان، 1375) .

[1]Critical Incidents

[2]Herzberg

[3] The Faces Scale

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد