سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

– جوانب تعهد سازمانی

هرسی و بلانچارد [1]( 1974) اظهارمی دارند که مدیران اثر بخش در مجموعه­ای مرکب از تعهدات زیر اتفاق نظر دارند : 1- تعهد نسبت به <a href="http://takhtekhabshoyaghoubi.ir" title="ارباب رجوع“>ارباب رجوع ، 2- تعهد نسبت به سازمان ، 3- تعهد نسبت به خود ، 4- تعهد نسبت به افراد و گروه کاری و 5- تعهد نسبت به کار .

با این تفاصیل که هر یک از تعهدات فوق به تنهایی در اثربخشی مدیریت اهمیت بسیار دارند ، اما نکته اساسی این می باشد که تعهدات فوق برای یک فرد مسلمان در راستای تعهد به حق تعالی معنی و مفهوم دارد (علاقه بند ، 1375).

توکلی (1375) ، در مقاله “تعهد برای کیفیت” به گونه کلی سه مبنای اساسی برای تعهد نام برده می باشد :

1- مبنای رضایت مشتری : زیر مبنای رضایت مشتری اصالت سود می باشد زیرا هر چه رضایت مشتری بیشتر تأمین گردد ، اندازه فروش و در نتیجه اندازه سود بیشتر خواهد گردید. در این مبنا تک تک افراد سازمان در صورتی به جلب رضایت مشتری ، متعهد خواهند گردید که بدانند این امر برای سازمان سودآور می باشد و میزانی از سود نصیب خود آنان خواهد گردید .

2- مبنای رضایت درونی: مبنای دیگر تعهد ، کیفیت وجدانی و هدایت درونی افراد سازمان می باشد ، بشر دارای وجدانی می باشد که در صورت عدم انجام صحیح وظیفه و انجام ناقص کار او را سرزنش می کند .

3- مبنای رضایت الهی : رضایت الهی در اینجا تعهد به کیفیت وابسته به محصول نهایی نیست بلکه                           در هر اقدام جداگانه ، فرد براساس تعهد الهی به مقصود جلب رضایت الهی کار را با کیفیت بالا                                 انجام می دهد (توکلی ، 1375) .

[1]Hersey & Blanchard

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1-  اهداف کلی :

مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی                         (بیمارستان) شهید محمدی بندرعباس .

1-4-2-  اهداف فرعی:

1- تعیین وضعیت رضایت شغلی پرستاران .

2- تعیین وضعیت تعهد سازمانی پرستاران .

3- تعیین ارتباط بین تعهد مستمر و رضایت شغلی .

4- تعیین ارتباط بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی .

5- تعیین ارتباط بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی .

6- تعیین ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران .

سوالات پژوهش :

1- وضعیت رضایت شغلی پرستاران چگونه می باشد ؟

2- وضعیت تعهد سازمانی پرستاران چگونه می باشد ؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- بین تعهد مستمر و رضایت شغلی ارتباط هست .

2- بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتباط هست .

3- بین تعهد هنجاری و رضایت شغلی ارتباط هست .

4 – بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط هست .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی  با فرمت ورد

دسته‌ها: