ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

2 نظریه جان راسکین(1900-1719 م) John Ruskin : نویسنده بزرگ انگلیسی و معتقد اجتماعی و هنری، راسکین به گونه مستقیم درمورد مرمت، معماری نظریه ها یا دستورالعمل هایی که بتواند در چارچوب مرمت، معماری قرار گیرد از خود باقی نگذاشته می باشد اما شخصیت و جایگاه فرهنگی او در انگلستان و در اروپا معروف اندیشه های اوست. او معتقد می باشد شناخت یک بنای باستانی به منزله یک سند تاریخی می باشد و تا حد امکان جلوگیری از هر گونه دخالت در وضع آن را بایستی مد نظر قرار داد و به مقصود حذف بخشهای ناهماهنگ و یا اضافه کردن بخشهای تازه و استحکام بخشیدن به قسمت های ناپایدار و خطرناک نباید اقدامی صورت گیرد.(فلامکی، 1380،ص15)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و اما سه نحوه توجه که بیشتر در ارتباط با بافت قدیم شهرها بین مسئولین برنامه ریزی شده، شهرسازان و معماران هست که عبارتند از:

8-2-3نظریه محافظه کاران؛ در این در نظر داشتن پدیده هایی زیرا بناها، بافت های کهن و تاریخی، نوعی تفکر آیینی نهفته می باشد. پیروان این توجه بر این باورند که تاحد امکان از هر گونه مداخله در وضع موجود بایستی اجتناب نمود. جان راسکین در این ارتباط می گوید شناخت یک بنای باستانی به منزله یک سند تاریخی می باشد و برای حذف بخشهای ناهماهنگ و یا اضافه کردن بخشهای تاریخی استحکام بخشیدن به قسمت های ناپایدار و خطرناک نباید اقدامی صورت گیرد. (مهندسین مشاور طالش ،سال 1373، ص20)

8-2-4 نظریه رادیکال:  در این نظریه برای مداخله در بافت های قدیم شهرها، دگرگون کردن و یا تجدید کامل بافت های کهن را با حفظ آثار فرهنگی ارزشمند تجویز می کنند وتخریب و نوسازی به عنوان تنها راه پیشنهادی مطرح می شوند. (مهندسین مشاور طالش، سال 1373، ص20)

8-2-5 نظریه عقلانی: در این گروه مرمت، با زنده سازی و نوسازی مشروط در بافت های قدیمی می باشد. که بر اساس آن برای مداخله در مراکز تاریخی مراحل مختلفی پیشنهاد می گردد. الف) بناهایی که بایستی حفاظت شوند. ب) بناهایی که می توانند با تغییر در کالبد و کارکردشان به زندگی و بقا فعلیت دهند. ج) بناهایی که مرمت آنها ضروریست. د) بناهایی که بایستی تخریب و نوسازی شوند. (مهندسین مشاور طالش ،سال 1373، ص20)

9-2 صنعت گردشگری در جهان:

جهانگردی بنا به پیش بینی سازمان جهانی جهانگردی از پویاترین بخش های اقتصادی جهان می باشد که در چند سال آینده از نظر درآمد در رأس صنایع موجود دنیا قرار می گیرد و بخش عمده ای از تجارت                   بین المللی را به خود اختصاص می دهد. رونق جهانگردی موجب بهبود وضعیت شاخص های اقتصادی مانند تولید و اشتغال در بخش های کشاورزی و صنعت از طریق افزایش تولید مواد غذایی و محصولات صنعت، مورد نیاز جهانگردان و بخش خدمات از طریق رونق زیربخشهای هتلداری، رستوران داری، حمل و نقل و بازرگانی می گردد و از این جهت به مانند بخش پیش برد در اقتصاد کشور اقدام می کند.(دامغانیان، 1386، ص25)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1) آیا عناصر بافت قدیمی می تواند تأثیر مؤثری در جذب گدشگر و سرمایه گردشگری موثر باشد ؟

2) تا چه اندازه شناخت کافی از ظرفیتهای توریستی و معرفی و تبلیغات کارا از بافت قدیمی شهر سمنان در جهت توسعه گردشگری این شهر تأثیر موثری دارد ؟

3) آیا سرمایه گذاری کافی در زمینه توسعه گردشگری (بافت قدیمی شهر سمنان ) شده می باشد ؟

4) آیا شهر سمنان دارای تاسیسات زیر بنایی مناسب جهت جذب گردشگری را دارد؟

5) آیا تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از طریق چاپ بروشور و ایجاد پایگاه اینترنتی در زمینه گردشگری بافت قدیمی شهر سمنان انجام شده می باشد ؟

6)  آیا مرکزی برای معرفی فرهنگ بومی بافت قدیمی شهر سمنان هست ؟

7)آیا اقداماتی در جهت تقویت بخش خصوصی و ارائه تسهیلات ویژه به آنان برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های گردشگری انجام شده می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه